foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และโสตทัศนูปกรณ์

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวิตรี  เพชรรัตน์

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                                2.3 การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้ใช้งานสื่อการเรียนรู้และทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

          ครูและผู้เรียนได้ใช้งานสื่อการเรียนรู้และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          ครู   นักเรียน ได้รับการให้การบริการสื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อสอดรับกับ Thailand 4.0 ในการเข้าถึงสื่อการเรียน                                                การสอนที่ทันสมัย ร้อยละ 84

 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

2  พ.ค. 61

4 พ.ค 61

นางสาวิตรี

2.ขั้นดำเนินการ (do)

ดำเนินกิจกรรม

3.1  สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนรู้

3.2  ปรับปรุงระบบ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้

3.3  ดำเนินการปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนรู้

 

7 พ.ค. 61

และ

 19 พ.ย. 61

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

 

นางสาวิตรี

 

 

นางสาวิตรี

 

นางสาวิตรี

3. ขั้นตรวจสอบ(check)

ประเมินผลกิจกรรม

18  มี.ค 62

 

นางสาวิตรี/
ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นางสาวิตรี/
ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   70,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

หมึกพิมพ์ inkjet ห้องคอมพิวเตอร์ (ต่อเทอม) รวม 2 เทอม

5 ห้อง

1,300

13,000

2.

หมึกพิมพ์ laser ฝ่าย

12 หลอดต่อปี

900

10,800

3.

หมึกพิมพ์ inkjet ฝ่าย

8 ตลับต่อปี

350

2,800

4.

ถ่านไมค์ลอย ทั้งปี

1 ลัง (128 ก้อน)

6,500

6,500

5.

ค่าหนังสือพิมพ์โฟกัส

2 ครั้งต่อปี

1,000

2,000

6.

ค่าสายอุปกรณ์นำสัญญาณภาพ และเสียง

10 ชุดต่อปี

1,240

12,400

7.

ค่าเมนบอร์ด

5 ตัว

1,500

7,500

8.

ค่าฮาร์ดดิกส์

10

1,500

15,000

รวม(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

70,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          การใช้แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจ        

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          กระบวนการจัดการเรียนการสอนทันสมัยและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

   (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)                       (นายชัยวัฒน์  สอนคง)                 (นางสาวิตรี    เพชรรัตน์)

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป              หัวหน้าโครงการ                          เลขานุการกิจกรรม