foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการชุมชน

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             ว่าที่ร้อยตรีหญิงพงศ์ทิพย์ สอนคง

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                             2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน

          2. เพื่อให้โรงเรียนมีสารสนเทศที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

         สถานศึกษามีระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

         ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับการให้การบริการข้อมูลสารสนเทศจากสถานศึกษา ร้อยละ 83

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงาน

1  พ.ค. 61

นายชัยวัฒน์ /

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

2.ขั้นดำเนินการ (do)

การดำเนินกิจกรรม

2.1 ประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานแยกเป็น 3 งาน ดังนี้

2.1.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขาว-น้ำเงินแจ้งวิทยา

2.1.2  การประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษาผ่านสื่อของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จากภายนอก

2.1.3 จัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร เป็นสารสนเทศของโรงเรียนทั้งระบบ

 

2ต.ค. 61-

28 ก.พ. 62

ตลอดปีการศึกษา

 

 

นายชัยวัฒน์ /

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

3. ขั้นตรวจสอบ(check)

1. ป้ายไวนิล อัดภาพถ่ายโครงการ กิจกรรมของฝ่าย

2. สารสนเทศเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์         มีรายละเอียดดังนี้

  2.1 ตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศทั้งสถานศึกษา (ทุกฝ่าย)

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

 

3.  รวบรวมข้อมูลลงเว็บไซต์ แบ่งเป็นฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

4. สร้างเว็บไซต์สารสนเทศของแต่ละฝ่าย

4.  พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หลักของโรงเรียน

5.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรมและงานอื่นๆของแต่ละฝ่าย ในสถานศึกษาผ่านทางเว็บไซต์

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปผลและรายงานกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นายชัยวัฒน์/

ว่าที่ ร.ต.หญิงพงศ์ทิพย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   70,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

จัดทำไวนิล (เปิดเทอม,ป้ายแสดงความยินดีพิธีต่างๆ ตลอดทั้งปี และกิจกรรมอื่นๆ)

-

20,000

20,000

2.

จัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2

2,000

4,000

4.

หนังสือพิมพ์สมิหรา ไทม์ รายปี

1

4,000

4,000

5.

ค่าโดเมน jvs.ac.thและพื้นที่เก็บข้อมูล

1

5,000

5,000

6.

ค่ากล้องถ่ายรูปและกล้องมุมสูง

2

18,500

37,000

รวม(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

70,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

           การใช้แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจ        

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สามารถเรียกดูได้ทุกที ทุกเวลา (ONE STOP SERVER)

 

 

 

                       (ว่าที่ร้อยตรีหญิงพงศ์ทิพย์ สอนคง)            (นายชัยวัฒน์  สอนคง)                (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

เลขานุการกิจกรรม                                 หัวหน้าโครงการ                       รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป