foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นายชัยวัฒน์  สอนคง

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                                2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีมาตรฐาน

          2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

         สถานศึกษามีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในด้านบริหารการจัดการข้อมูล สารสนเทศครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา                                   อยู่ในระดับดีมาก

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

          ผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองได้รับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาร้อยละ 93

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2  พ.ค. 61

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

2.ขั้นดำเนินการ (do)

ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดทบบาทหน้าที่

4  พ.ค. 61

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

3. ขั้นตรวจสอบ(check)

ดำเนินกิจกรรม

3.1  สำรวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน

3.2  ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนทั้งหมด

3.3  ตรวจสอบความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์

3.4 ตรวจสอบความพร้อมของห้องโสตฯ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

3.5 จัดเก็บข้อมูลสถานศึกษาทุกฝ่าย ให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศและเป็นปัจจุบัน

 

7-9 พ.ค.61

7-9 พ.ค.61

 

7-9 พ.ค.61

 

10-11 พ.ค.61

 

ตลอดปีการศึกษา

 

 

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

 

3.6  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆและการจัดซื้อ  จัดซ่อมบำรุง

3.7  ผู้เรียน ครู บุคลากรได้รับการบริการด้านสารสนเทศจากระบบเครือข่าย

21-31 พ.ค.61

 

5 มิ.ย. 61 –

28 ก.พ. 62

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปผลและรายงานกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นายชัยวัฒน์ /ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   500,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน (ลง windows program)

80 ห้องเรียน

200

16,000

2.

ค่าซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมของ ไมโครซอฟท์รายปี

50

2,000

100,000

3.

ค่าสาย UTP และ หัว RJ45

90

100

9,000

4.

ค่า switch hut

5

5,000

25,000

5.

ค่า Power Supply (แหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์)

30

500

15,000

6.

ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ลง windows program เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด)

5 ห้องคอมพิวเตอร์

20,000

100,000

7.

ค่าอุปกรณ์เร้าเตอร์ไวไฟ

20 ตัว

4,000

80,000

8.

ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เมาส์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ฯลฯ)

100 ชุด

1,000

100,000

9.

ค่าวงจรไฟเบอร์ออติก

4 วงจร

13,750

55,000

รวม(ห้าแสนบาทถ้วน)

500,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1.การสังเกตและบันทึก  

          2. การใช้แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

(นายชัยวัฒน์  สอนคง)            (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)                   (นายชัยวัฒน์  สอนคง)

เลขานุการกิจกรรม               รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                     หัวหน้าโครงการ