foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                        บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ                   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1    การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 6   การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 7    การส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2       การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                      2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชัยวัฒน์  สอนคง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล

          การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ                                    เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมี                                                    ศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดการศึกษา                                                ในศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542รวมถึงทางรัฐบาลเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้                                                           ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

          โรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริหาร และการเรียนการสอน                                             ให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนแจ้งวิทยาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

          2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา

          3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษา

          4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          1. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้านอยู่ในระดับดี

          2. สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลสารสเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ในระดับดี

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

           ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษาสามารถใช้งานและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จากสถานศึกษาร้อยละ 85

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกระดับชั้น

7 พ.ค. 61

-

20 มี.ค. 62

500,000

นายชัยวัฒน์

2. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการชุมชน

ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับชั้น และบุคคลภายนอก

7 พ.ค. 61

-

20 มี.ค. 62

 

70,000

ว่าที่ ร.ต หญิง พงศ์ทิพย์

3. งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และโสตทัศนูปกรณ์

ครูและผู้เรียนทุกระดับชั้น

7 พ.ค. 61

-

20 มี.ค.  62

 

70,000

นางสาวิตรี

4.ระบบสารสนเทศดูแลนักเรียน Student Care            

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 90

 

10 พ.ค  61

 

-

 

21 มี.ค 62

600,000

นายมงคล

4.ประเมินผลโครงการ

 

18 มี.ค. 62

 

นายชัยวัฒน์

5.สรุปผลโครงการ

 

19 มี.ค. 62

 

นายชัยวัฒน์

ระยะเวลาดำ­เนินการ    1 พฤษภาคม  2561   –   20 มีนาคม 2562

งบประมาณ                  1,240,000 บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.     สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้านจากการจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานที่จริง

 

 

แบบบันทึกการขอใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

2.      ร้อยละของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมการใช้งาน

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

3.      ร้อยละของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถานศึกษา

ประเมินความพึงพอใจ

-แบบบันทึกการใช้งานสื่อประเภทไวนิล

-สถิติการเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

-สถิติการเข้าชมเพจFacebook โรงเรียน

-แบบประเมินความพึงพอใจ

4.      ร้อยละของครูและนักเรียนได้มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

ประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจ

- บันทึกการแจ้งซ่อมสื่อและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน

การประเมินผล
           

          1. สถานที่จริง

          2. แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

          2. สถานศึกษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา

          3. สถานศึกษาให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษา

          4. สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน

          5. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง    

          6. สถานศึกษาสามารถดูแลและสื่อสารข้อมูลของนักเรียนถึงผู้ปกครอง

 

 

(นายชัยวัฒน์   สอนคง)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

(นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

      (นายธริศร    เทียบปาน)                                (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                          ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

          ผู้เห็นชอบโครงการ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ