foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย

แผนงานฝ่าย               บริหารงานงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ                 นางเสาวลักษณ์  มีแก้ว  /  นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก

มาตรฐานที่ 2               กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3     การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

                                    การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์            

          1. เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการพิจารณายอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน และ วันที่ 10 พฤศจิกายน                                               เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

          2. เพื่อประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในพิจารณาหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีฯ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ)

          1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีความพึงพอใจร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีมาก

          2. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อย่างน้อยปีละเรียนละ 1 ครั้ง มีความพึงพอใจร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีมาก

เป้าหมาย(เชิงคุณภาพ)

         1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน

         2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายได้เข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

- จัดทำหนังสือประชุม(ครั้งที่ 1

และครั้งที่ 2

- ส่งหนังสือเชิญประชุม

15 พ.ค. 61

17 พ.ค. 61

 

7 มิ.ย.61

8 พ.ย. 61

11 มิ.ย. 61

8 พ.ย. 61

นางเสาวลักษณ์

นางเสาวลักษณ์

 

นางเสาวลักษณ์

 

นางเสาวลักษณ์

 

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

2.1. ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายตามระเบียบวาระ(ครั้งที่ 1)

2.2 ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย (ครั้งที่2)

15 มิ.ย.61

 

 

 

15 พ.ย. 61

นางเสาวลักษณ์

 

 

 

นางเสาวลักษณ์

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

(ครั้งที่ 1)

15 มิ.ย. 61

(ครั้งที่2)

15 พ.ย. 61

นางเสาวลักษณ์

 

นางเสาวลักษณ์

4. ขั้นสรุป

(action)

สรุปรายงานการประชุมและ

เข้ารูปเล่มรายงาน

17 มิ.ย. 61

(ครั้งที่1)

16 พ.ย. 61

(ครั้งที่ 2)

นางเสาวลักษณ์

 

นางเสาวลักษณ์

 

งบประมาณที่ได้รับ       จำนวน    2,000    บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

สันรูด

1

50

50

2.

กระดาษหน้าปกหนา

3

150

450

3.

ถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม

30

50

1,500

รวม  ( สองพันบาทถ้วน )

2,000

การติดตามและประเมินผล  

          1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          การประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ                                           มาพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

                               (นางเสาวลักษณ์ มีแก้ว)          (นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก )           (นางสาวผาณิต ประพัฒน์)                                 

     เลขานุการกิจกรรม                   หัวหน้าโครงการ                รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป