foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  ทอดกฐินสามัคคี

แผนงานฝ่าย            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นายเอกชัย  สุขขี

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

                                 การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศีลธรรมและความรู้ความสามารถต่องานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ร้อยละ 90

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

          1. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนในระดับดีมาก

          2. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสมดีมาก

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. จัดทำใบฎีกาแจกให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อการศึกษา

5.จัดนักเรียนบอกบุญประชาชนในเขตชุมชนต่างๆที่กำหนด

4.จัดทำพุ่มทอดกฐินเป็นสายชั้นเพื่อนำถวายวัดแจ้ง

1 พ.ย. 61

5 พ.ย. 61

 

1-9 พ.ย. 61

 

1-17 พ.ย.61

 

 

2-17 พ.ย.61

 

17พ.ย. 61

 

นายเอกชัย  สุขขี

นายเอกชัย  สุขขี

 

นายเอกชัย  สุขขี

 

ครูประจำชั้น

 

 

ผู้บริหาร/ครู/

บุคลากรทุกท่าน

หัวหน้าสายชั้น

2. ขั้นดำเนินการ(do)

5. จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

16-17 พ.ย. 61

 

ผู้บริหาร/ครู/

บุคลากรทุกท่าน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินความพึงพอใจ

 

17 พ.ย. 61

 

นายเอกชัย  สุขขี

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

26 พ.ย. 61

 

นายเอกชัย  สุขขี

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน-    บาท

รายละเอียดงบประมาณ                 -

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. สังเกต

          2. แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         3. ผู้เรียนเห็นความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม็น็น

         2. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน

         3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

        (นายเอกชัย  สุขขี)              (นางสาวจีรนันท์ เขียวมาก)           (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)              

      เลขานุการกิจกรรม                     หัวหน้าโครงการ             รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป