foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

แผนงานฝ่าย            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวกนกวรรณ บุญราช / นายเอกชัย สุขขี

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศีลธรรมและความรู้ความสามารถต่องานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน
 3. เพื่อจัดหารายได้นำมาพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ

 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความสำคัญ

ของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ

 1. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้ในระดับดี
 2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนได้ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. จัดทำใบฎีกาแจกให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

5. จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 บอกบุญประชาชนในเขตชุมชนต่างๆที่กำหนด

6.จัดทำพุ่มผ้าป่าเป็นสายชั้นเพื่อนำ

ถวายวัดแจ้ง

2 พ.ค. 61

11 พ.ค. 61

 

8-11 พ.ค. 61

 

8-17  พ.ค. 61

 

9- 17 พ.ค. 61

 

 

16 พ.ค. 61

 

นางสาวกนกวรรณ

 

 

นางสาวกนกวรรณ

 

นางสาวกนกวรรณ

 

นางสาวกนกวรรณ

 

 

หัวหน้าสายชั้น

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

17 พ.ค. 61

ผู้บริหารครู บุคลากรทุกท่าน

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

1. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม

17 พ.ค. 61

นางสาวกนกวรรณ

4. ขั้นสรุป          (action)

1.สรุปและรายงานผลกิจกรรม

31 พ.ค. 61

นางสาวกนกวรรณ

 

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน     -   บาท

รายละเอียดงบประมาณ                 -

วิธีการติดตามและประเมินผล

 1. สังเกต
 2. แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เรียนเห็นความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม็น็น

 

         

 1. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ...............................       ลงชื่อ ................................     ลงชื่อ ...........................................   (นางสาวกนกวรรณ  บุญราช)     (นางสาวจีรนันท์ เขียวมาก)          (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)              

        เลขานุการกิจกรรม              หัวหน้าโครงการ                   รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป