foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

.แผนงาน                    บริหารงานทั่วไป

โครงการ                    ส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ที่ 5          การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

                                  การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจีรนันท์    เขียวมาก

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานธุรการ

หลักการและเหตุผล

          ในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนแจ้งวิทยาที่ผ่านมาจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนให้ชุมชนต่าง ๆ                                 ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนซึ่งอาจจะมีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมสู่ชุมชนและองค์กร                          ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป จึงต้องพัฒนา                                                               และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

         เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอกได้มีความสัมพันธ์ร่วมกัน  ดังคำขวัญของโรงเรียน  “ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน”

วัตถุประสงค์ 

          1.เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

          2.เพื่อประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

          3. เพื่อสนับสนุนให้การช่วยเหลือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน

          6. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

          1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

          2. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

          3. สถานศึกษาให้การช่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนละ 10 ครั้ง

          4. สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับดี

          5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าและเห็นความสำคัญ

              ของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ร้อยละ 85

          6. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนร้อยละ 85

          7. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 85

          8. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีและเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ร้อยละ 90

          9. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนร้อยละ 90

         10. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 90

ขั้นตอนดำเนินงาน

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

ครู

1 พ.ค. 61

 

 

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

ครู

4 มิ.ย. 61

 

 

 

3.ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

3.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย

3.2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

 

3.3 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 

 

3.4 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

 

ตัวแทนครู/

ผู้ปกครอง/

ชุมชน/นักเรียน

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

 

15 มิ.ย. 61

 

 

 

7 พ.ค. 61 -

20 มี.ค.62

17 พ.ค. 61

 

 

 

14 พ.ย. 61

 

 

2,000

 

 

15,000

-

 

 

 

 

-

 

 

 

นางเสาวลักษณ์

 

 

นางสาวจีรนันท์

 

นางสาวกนกวรรณ

 

 

 

นายเอกชัย

 

4.ประเมินผลโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

20 มี.ค.62

-

นางสาวจีรนันท์

5.สรุปผลโครงการ

 

20 มี.ค. 62

-

นางสาวจีรนันท์

ระยะเวลาดำเนินการ    1 พฤษภาคม 2561  –  20 มีนาคม 2562

งบประ­มาณจำนวน       17,000    บาท

 

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

         1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

         2. ครูและบุคลากร

         3. ชุมชน

         4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1. ระดับความพึงพอใจในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

- สอบถามความ

พึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

2. สถานศึกษาการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- จำนวนหนังสือขอการสนับสนุน

หนังสือขอการสนับสนุน

3.ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม

- การสังเกต

-สอบถามความ

พึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

4. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน

- สอบถามความ

พึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

5. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม

- สอบถามความ

พึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

6. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีและเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม

- สอบถามความ

พึงพอใจ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ

การประเมินผล

          1. แบบสอบถามความพึงพอใจ

          2. การสังเกต

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. การประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ                                                    มาพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

          2. ผู้เรียนเห็นความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม็น็น

          3. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน

          4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการทางพระพุทธศาสนา

 

         

 

 (นางสาวจีรนันท์   เขียวมาก)

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

 

   ( นางสาวผาณิต  ประพัฒน์ )

 รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                     

 ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร   เทียบปาน)                                         (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

        ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                  ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

            ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

( พระพิศาลสิกขกิจ )

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ