foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                      สุขาน่าใช้

แผนงานฝ่าย               บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวลดาวัลย์   สุวรรโณ/ นางสาวสุภาภรณ์  รักษาพันธุ์

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่  2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                 2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

                                        จัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์             

          1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องส้วมนักเรียนให้สะอาด สวยงาม ให้เป็นสุขาน่าใช้

          2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องส้วม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          จำนวนห้องน้ำมีเพียงพอต่อครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 85

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

         นักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดห้องน้ำและมีสุขภาพอนามัยทางด้าน ร่างกายและจิตใจ อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

3.มอบหมายงานแม่บ้านประจำตึก

14 พ.ค.61

16 พ.ค. 61

นางสาวลดาวัลย์

นางสาวสุภาภรณ์

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1.ปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้

2.สร้างบรรยายการบริเวรห้องน้ำห้องส้วม

3.สำรวจห้องน้ำและมอบหมายคณะกรรมการนักเรียนตรวจสอบดูแลความสะอาดเป็นรายวัน

21 พ.ค. 61

-

28 ก.พ. 62

นางสาวลดาวัลย์ /

นางสาวสุภาภรณ์

3.ขั้นตรวจสอบประเมิน(check)

1.จัดทำแบบบันทึกการทำความสะอาดห้องน้ำและแบบประเมินความสะอาดของห้องน้ำ

2.สรุปการประเมินรายสัปดาห์

21 พ.ค. 61

-

28 ก.พ. 62

 

นางสาวลดาวัลย์ /

นางสาวสุภาภรณ์

 

4.ขั้นสรุป

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

 

20 มี.ค. 62

นางสาวลดาวัลย์

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   5,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าทำป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด

20

50

1,000

2.

ค่าทำป้ายผู้รับผิดชอบ

10

50

500

3.

ค่าทำป้ายความรู้

60

25

1,500

4.

ค่าอุปกรณ์ใช้สอยในห้องน้ำ

40

50

2,000

รวม (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. สังเกต

          2. สัมภาษณ์

          3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

          4. แบบประเมินความสะอาดห้องน้ำสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          นักเรียนสามารถให้คำแนะนำการดูแลสุขภาวะแก่คนในชุมชนได้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชุมชน

 

 

 

 

(นางสาวลดาวัลย์  สุวรรโณ)              (นายวัฒนา  รัตนะ)              (นางสาวผาณิต ประพัฒน์)

       เลขานุการกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ                     รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป