foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                       ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

แผนงานฝ่าย                 บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม      นางสาวสาวิตรี   ประวัติ

มาตรฐานที่ 2                 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่  2     การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                     2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

                                           ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยที่เพียงพอ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

         อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยมีเพียงพอ ร้อยละ 84

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

         นักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี      

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

14 พ.ค.61

 

 

16 พ.ค. 61

นางสาวสาวิตรี

 

 

นางสาวสาวิตรี

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1.สำรวจอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  เพื่อความปลอดภัย

2.เปลี่ยนน้ำยาเคมีถังที่เสื่อมสภาพ

3.จัดทำป้ายอุบัติภัยต่างๆ / บอกวิธีการใช้และการป้องกัน

4.เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกซ้อมการหนีไฟ

จัดทำป้ายบอกวิธีการใช้และวันหมดอายุของถังดับเพลิง

21 พ.ค. 61

-

28 ก.พ. 62

นางสาวสาวิตรีและ

หัวหน้าสายชั้น

 

3.ขั้นตรวจสอบประเมิน(check)

1.แจกแบบบันทึกผู้เรียนที่ได้รับความรู้จากการป้องกันอุบัติภัย

2.รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บริหารทราบ

21 พ.ค. 61

-

28 ก.พ. 62

นางสาวสาวิตรี

4.ขั้นสรุป(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นางสาวสาวิตรี

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน10,000     บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าถังดับเพลิง

2

1,400 บาท

2,800

2.

ค่าเคมีดับเพลิง

16

325 บาท

5,200

3.

ค่าตอบแทนวิทยากร

2

2,000บาท

2,000

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

วิธีการติดตามและประเมินผล          

          1. ตรวจสอบการดำเนินการตามกิจกรรม

          2. การประเมินกิจกรรม

          3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

          4. สรุปรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

(นางสาวสาวิตรี  ประวัติ)          (นายวัฒนา รัตนะ)                    (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

 เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ                 รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป