foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ                จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์               กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2               กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                   2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

                                          จัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวัฒนา  รัตนะ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล                          

          ในการจัดบรรยากาศเพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีใจรักในการช่วยดูแล                                      รักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่มีระบบประกันคุณภาพ                                                                 ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศักยภาพ และกระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา

        เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                                      โรงเรียนแจ้งวิทยาได้จัดทำโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสามารถก้าวสู้ระดับระดับมาตรฐาน                                                    ด้านคุณภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนองนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และพัฒนาการบริหาร                                       การจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม

          2. เพื่อให้มีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน

          3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

          4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆได้

          5. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมห้องน้ำและห้องสุขาให้สะอาด สวยงาม  ให้เป็นสุขาน่าใช้

          6. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องส้วม

เป้าหมายเชิงปริมาณ

  1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอแก่ผู้เรียนร้อยละ 89
  2. จำนวนห้องน้ำมีเพียงพอต่อครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 85
  3. อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยมีเพียงพอ ร้อยละ 84

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

      1. ผู้เรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี

      2. นักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดห้องน้ำและมีสุขภาพอนามัยทางด้าน ร่างกายและจิตใจ อยู่ในระดับดี

      3. นักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ครูผู้ที่เกี่ยวข้อง

7 พ.ค. 61

-

นายวัฒนา

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

ผู้บริหาร ครู บุคลากร

14 พ.ค. 61

-

นายวัฒนา

3.ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน    

3.1 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

3.2กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

3.3กิจกรรมสุขาน่าใช้

 

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

 

22 พ.ค.61 –

20 มี.ค.62

21 พ.ค.61 –

20 มี.ค.62

21 พ.ค.61 –

20 มี.ค.62

 

 

10,000

 

10,000

 

5,000

 

 

นายชัยยเกียรติ

 

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวลดาวัลย์

4. ประเมินผลโครงการ

ครู  บุคลากรนักเรียน

15มี.ค.62

-

นายวัฒนา

5. สรุปผลโครงการ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

20มี.ค.62

-

นายวัฒนา

ระยะเวลาดำเนินงาน    1 พฤษภาคม  2561 -  20  มีนาคม  2562

งบประมาณ                  25,000บาท    

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. วิทยากร

          3. ครูผู้สอนโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1. ร้อยละของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับนักเรียน อยู่ในระดับดี

 

-สอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม

2.ร้อยละนักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี

-ทดสอบ

-สำรวจ

-แบบทดสอบ

-แบบสำรวจ

3. ร้อยละของนักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

-สอบถาม

-แบบสอบถาม

4. ร้อยละของอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยมีเพียงพอ

-สอบถาม

-แบบสอบถาม

5. ร้อยละของนักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำ

-สอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม

6. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้น

-สอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม

การประเมินผล

          1. การสังเกต

          2 .แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย

         2. ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

         3. นักเรียนสามารถให้คำแนะนำการดูแลสุขภาวะแก่คนในชุมชนได้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชุมชน

 

 

 

 

( นายวัฒนา   รัตนะ )

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

 

( นางสาวผาณิต  ประพัฒน์ )

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

          (นายธริศร   เทียบปาน)                                         (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                           ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

            ( พระพิศาลสิกขกิจ)

                                                                                               

                                                                                             ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา                                                                                    

                ผู้อนุมัติโครงการ