foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    ปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือกออกและควบคุมป้องกันโรคต่างๆ 

แผนงานฝ่าย              บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวเสริมสุข  ฟองประพันธ์

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                   2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์            

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

           ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักควบคุมละป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออกและการป้องกันโรคต่าง ๆ                                      ร้อยละ 93 อยู่ในระดับดี

  (เชิงคุณภาพ)

             ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักควบคุมละป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออกและสามารถให้ความรู้                                           เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆให้แก่ผู้อื่นได้

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ (plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงาน

8 พ.ค. 61

นางสาวเสริมสุข

ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน

14 พ.ค. 61

นางสาวเสริมสุข

2. ขั้นดำเนินการ (do)

ดำเนินกิจกรรม

2.1 เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กับชุมชนเมืองสงขลา

2.2  กำหนดการสอนบูรณาการเรื่องปลอดยุงลายและการป้องกันไข้เลือกออก และป้องกันโรคต่างๆตามฤดูกาล

2.3 กลุ่มสาระภาษาไทยป. 1 – ม. 3

- เขียนคำขวัญ

- คัดลายมือ  , เขียนเรียงความ

2.4  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

- การสร้างโจทย์ปัญหา

2.5 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

     - วงจรชีวิต, โครงงาน

 

 

15 มิ.ย. 61

 

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

 

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

 

27 มิ.ย. 61-

16 ก.พ. 62

27 มิ.ย. 61-

16 ก.พ 62

 

 

นางสาวเสริมสุข

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์

 

2.6 กลุ่มสังคม

- สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุง

- กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง

2.7 กลุ่มสาระสุขศึกษา

- ความรู้เรื่องปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือกออกและโรคต่างๆตามฤดูกาล

2.8กลุ่มสาระศิลป์

- วาดภาพระบายสี

2.9 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

-  คำศัพท์เกี่ยวกับและการออกเสียง

2.10 จัดรายการเสียงตามสาย

 

2.11 บูรณาการการจัดนิทรรศการภายในโรงเรียน

- แจกทรายอะเบตให้แก่นักเรียน

- แจกแผ่นพับรณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคต่าง ๆ

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

 

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

 

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

27 มิ.ย  61-

16 ก.พ 62

 

หัวหน้า

กลุ่มสาระสังคม

 

หัวหน้า

กลุ่มสาระสุขศึกษา

 

หัวหน้า

กลุ่มสาระศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศผู้นำนักเรียน

นางสาวเสริมสุข   กลุ่มสาระ

ทุกกลุ่มสาระ

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

ประเมินผลกิจกรรมรายงานผล

-       ทำกิจกรรมสำรวจและควบคุมแหล่งเพาะพันยุงลาย

-          จำนวนนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกและโรคตามฤดูกาล

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

12 – 16 มี.ค. 62

นางสาวเสริมสุข  

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นางสาวเสริมสุข  

 

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   3,000     บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนพนักงานฉีดพ่นหมอกควัน

3

400

1,200

2.

กระดาษทำแผ่นพับ A 4

2

100

200

3.

อุปกรณ์ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย

5

100

500

4.

อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ             

-

-

1,100

รวม (สามพันบาทถ้วน)

3,000

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

          2. แบบประเมินชิ้นงาน

          3. แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. อัตราการเกิดโรคในโรงเรียนลดลงและสามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันสั้น

          2. ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

          3. ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกได้

          4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้