foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    สุขภาพดีชีวีมีสุข

แผนงานฝ่าย             งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ               นางสาวนันท์นภัส   เศวตพันธิกุล

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                   2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

          2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

          3. เพื่อให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายภายในโรงเรียนร้อยละ 96 อยู่ในระดับดีมาก

          2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติได้อย่างถูกต้องและ

               มีประสิทธิภาพร้อยละ 96 อยู่ในระดับดีมาก

         3. ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 96 อยู่ในระดับดีมาก

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

        1. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก

        2. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการ

8 พ.ค. 61

นางสาวนันท์นภัส

ประชุมคณะกรรมการ

14 พ.ค. 61

นางสาวนันท์นภัส

2. ขั้นดำเนินการ (do)

ดำเนินกิจกรรม

2.1 รับสมัครผู้นำนักเรียนและอบรมผู้นำนักเรียนเกี่ยวกับสุขบัญญัติ

2.2 สำรวจผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

2.3 ผู้นำนักเรียนฝึกนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

 

19 พ.ค. 61

 

15 พ.ค. 61

 

19 พ.ค. 61 -

13 พ.ย. 61

 

นางสาวนันท์นภัส

 

นางสาวนันท์นภัส

 

นางสาวนันท์นภัสและนักเรียนแกนนำ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

2.4 จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ม.6

2.5 เชิญผู้นำของชุมนุมแอโรบิคของโรงเรียนมาเป็นวิทยากร

2.6 จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุขบัญญัติแห่งชาติ

2.7 ฝึกซ้อมผู้นำนักเรียนเต้นหน้าเสาธง

 

2.8 จัดทำตารางเวรให้ผู้นำนักเรียนและกำหนดทุกวันศุกร์ครูและผู้เรียนแต่งชุดพละออกกำลังกายหน้าเสาธง

2.9 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกำลังกายตอนเย็น

2.10 อบรมผู้เรียนกลุ่มที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

2.11 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยไม่อ้วน

8 พ.ค. 61 –

11 มี.ค. 62

 

25 พ.ค. 61

 

28 พ.ค. 61

 

28 พ.ค.-

2 มิ.ย. 61

2 มิ.ย. 61

 

 

7 พ.ค. 61 –

15 มี.ค. 62

18 –19 ก.ค. 61

 

23–28 ก.ค.61

นางสาวนันท์นภัสและครูผู้สอนวิชา

สุขศึกษา

นางสาวนันท์นภัส

 

นางสาวนันท์นภัส

 

นางสาวนันท์นภัส

 

นางสาวนันท์นภัส

 

 

นางสาวนันท์นภัส

 

นางสาวนันท์นภัส

และ

เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

3.1 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

3.2 ประเมินการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย

3.3 ประเมินการดำเนินการ

11 – 15 มี.ค. 62

นางสาวนันท์นภัส

 

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นางสาวนันท์นภัส

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน   1,000      บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนวิทยากร

1

500

500

3.

ค่าของรางวัลนักเรียนลดน้ำหนักได้สำเร็จ

-

-

500

รวม (หนึ่งพันบาทถ้วน)

1,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย

          2. แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง

          3. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมออกกำลังกาย

          4. แบบบันทึก สศ.3

          5. แผนการสอนและบันทึกหลังสอนการบูรณาการสุขบัญญัติ

          6. แบบประเมินชิ้นงานกิจกรรมบูรณาการวันสุขบัญญัติ

          7. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        2. ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง  และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

        3. โรงเรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกและชุมชน