foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดของกิจกรรม

กิจกรรม                  งานอนามัยโรงเรียน

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์

มาตรฐานที่ 1            คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                  2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

          3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด

เป้าหมายเชิงปริมาณ

          1. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มี

              ความปลอดภัย ร้อยละ 96 ขึ้นไปอยู่ในระดับดีมาก

          2. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต ร้อยละ 96 ขึ้นไปอยู่ในระดับดีมาก

          3. ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด ร้อยละ 96 ขึ้นไปอยู่ในระดับดีมาก

          4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร้อยละ 96 มีความพึงพอใจในการรับบริการงานอนามัยโรงเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

          1. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมาก

          2. ผู้เรียน ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด

          3. ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับ

               จำนวนผู้เรียนทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรของโรงเรียน

         

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

7 พ.ค. 61

นางสาวกัลยวีร์

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

 

14 พ.ค. 61

นางสาวกัลยวีร์

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน

2.1จัดทำแบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาลการวัดน้ำหนักส่วนสูง บันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึกการกินยาธาตุเหล็ก แบบตรวจความผิดปกติของร่างกาย

7 พ.ค. 61

9 พ.ค. 61

 

 

นางสาวกัลยวีร์

นางสาวกัลยวีร์

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

 

3.1 สรุปผลบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล

3.2สรุปผลบันทึกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3.3 สรุปการได้รับอุบัติเหตุจากบันทึกส่งต่อการรักษาหรือ

11–15 มี.ค.62

นางสาวกัลยวีร์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นางสาวกัลยวีร์

 

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน  35,500  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนวิทยากร

2

1,000

2,000

2.

ค่าอาหารอบรมผู้นำนักเรียน

30

30

900

3.

ค่าอาหารว่างอบรมผู้นำนักเรียน

30

20

600

4.

จัดซื้อบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สศ.๓)

400

10

4,000

5.

ค่ายาและเวชภัณฑ์   

-

-

28,000

รวม (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

35,500

 

วิธีการติดตามและการประเมินผล    

          1. สังเกตพฤติกรรมการใช้บริการห้องพยาบาล

          2. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล

          3. แบบบันทึก สศ.๓

          4. แบบบันทึกการให้วัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

          5. แบบตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

          6. แบบประเมินการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ช่วยลดปริมาณการขาดเรียนของผู้เรียนได้

          2. ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          3. โรงเรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกได้

 

 

 

 

 
  (นางสาวกัลยวีร์ ทองสวัสดิ์)     (นางสาวกัลยวีร์ ทองสวัสดิ์)        (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)         

          เลขานุการกิจกรรม                หัวหน้าโครงการ          รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป