foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวมนิตา  วงศ์วัชรินทร์

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                                 2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ 81

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

14 พ.ค. 61

นางสาวมนิตา

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. จัดการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของฝ่าย

2. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ

21 พ.ค. 61 –

20 มี.ค. 62

นางสาวมนิตา

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

 

18 มี.ค. 62

นางสาวมนิตา

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นางสาวมนิตา

งบประมาณที่ได้รับ       จำนวน   3,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

จัดซื้อตัวเก็บข้อมูลกลางของฝ่าย

1

3,000

 

3,000

รวม(สามพันบาทถ้วน)

3,000

           

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. แบบประเมินความพึงพอใจ

          2. การประเมินกิจกรรม

          3. สรุปรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          เพิ่มศักยภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 (นางสาวมนิตา  วงศ์วัชรินทร์)        (นายวัฒนา  รัตนะ)                (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

                เลขานุการกิจกรรม         หัวหน้าโครงการบริหารจัดการฯ    รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป