foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่ายบริหารทั่วไป

แผนงานฝ่าย             บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ              นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก 

มาตรฐานที่ 2             กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3   การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์  

          1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุง                    

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

เชิงปริมาณ

          1. ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับร้อยละ 90

          2. ห้องเรียน ห้องประกอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ

          1. ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก

          2. ห้องเรียน ห้องประกอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับดีมาก

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

ขั้นตอน

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจห้องเรียน ห้องประกอบการ

นางสาวจีรนันท์

 

1 พ.ค.61

 

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1. แจกแบบสำรวจสภาพทั่วไปของห้องเรียนและห้องประกอบการ

2. สรุปสภาพทั่วไปของห้องเรียนและห้องประกอบการ

3. วางแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุงห้องเรียนและห้องประกอบการ

4. จัดซื้อ / จัดจ้างซ่อมบำรุงห้องเรียนและห้องประกอบการ

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวจีรนันท์

 

นางสาวจีรนันท์

2-3 พ.ค.61

 

4 พ.ค.61

 

7 พ.ค.61-

29 มี.ค.62

7 พ.ค.61-

29 มี.ค.62

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

ลงบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมบำรุงเพื่อเป็นหลักฐาน

นางสาวจีรนันท์

 

7 พ.ค.61-

29 มี.ค.62

4. ขั้นสรุปผล

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

นางสาวจีรนันท์

 

29 มี.ค. 62

งบประมาณที่ได้รับ       จำนวน   819,550   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ตรวจ/ซ่อมระบบแอร์ -พัดลม    

-

-

300,000

2.

ตรวจ/ซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า

-

-

200,000

3.

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อม      

-

-

60,000

4.

จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ และไส้กรอง  

-

-

76,700

5.

ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก

-

-

40,000

6.

ค่าบริการซักผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ

 

-

4,000

7.

ค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสีย

12

2,300

27,600

8.

ซื้อธงชาติ/ธงสัญลักษณ์ 

10

450

4,500

9.

ไม้กวาดก้านมะพร้าว

50

100

5,000

10.

ไม้กวาดดอกหญ้า

200

50

10,000

11.

ไม้กวาดพลาสติก

10

150

1,500

12.

ไม้ขนไก่,ไม้ปัดฝุ่น

100

100

10,000

13.

แปรงทองเหลืองสั้น

50

40

2,000

 

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

14.

แปรงทองเหลืองยาว

50

70

3,500

15.

แปรงถูพื้นยาว

80

200

16,000

16.

ผ้าเช็ดมือ

5

200

1,000

17.

ถุงมือยาง

10

180

1800

18.

ที่โกยขยะแบบเหล็ก

100

50

5,000

19.

ม็อบบิด

80

125

10,000   

20.

ม็อบดันฝุ่น

80

250

20,000

21.

อะไหล่ม็อบดันฝุ่น

10

200

2,000

22.

ขันน้ำ

25

20

500

23.

น้ำยาเก็บฝุ่น

20

120

2,400

24.

น้ำยาถูพื้น

5

170

850

25.

น้ำยาล้างห้องน้ำ

5

120

600

26.

ผงซักฟอก

10

300

3,000

27.

สก็อตไบรท์ขัดห้องน้ำ

20

100

2,000

28.

น้ำยาล้างจาน

20

100

2,000

29.

ไฮเตอร์

5

100

500

30.

โซดาไฟ

10

60

600

31.

เบกกิ้งโซดา

10

50

500

32.

กระดาษทิชชูม้วนใหญ่

5

720

3,600

33.

น้ำหอมปรับอากาศ

5

180

900

34.

สบู่ล้างมือ

10

150

1,500

รวม  (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

819,550

 

วิธีการติดตามและประเมินผล          

          1. แบบสำรวจสภาพห้องเรียน

          2. บันทึกข้อความตั้งเบิกเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุง

          3. แบบบันทึกการซ่อมบำรุง

          4. แบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ            

          1. ทำให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

          2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

 

 

  

 (นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก)       (นายวัฒนา  รัตนะ)                (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

      เลขานุการกิจกรรม      หัวหน้าโครงการบริหารจัดการฯ     รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป