foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                    บริหารงานทั่วไป

โครงการ                   โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2               กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวัฒนา  รัตนะ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีการจัดการศึกษาด้านวิชาการ                              งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน                                           บริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพมีการพัฒนา                                                     การดำเนินงานของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

          เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๔  นโยบายด้านการดูแลรักษา                             สิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ประสิทธิภาพ  จึงจัดให้มีระบบการจัดหาและแจกจ่าย                                     ครุภัณฑ์ ระบบการซ่อมบำรุงและระบบการดูแลสถานที่ของสถานศึกษาขึ้นและกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ                               หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนา                                            ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินงานซึ่งสอดคล้อง                                             กับประการที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุง  

          3. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

เชิงปริมาณ

          1. ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับร้อยละ 90

          2. ครูได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงห้องเรียน ห้องประกอบการ อยู่ในระดับร้อยละ 90

          3. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับร้อยละ 81

เชิงคุณภาพ

         1. ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก

         2. ครูได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงห้องเรียน ห้องประกอบการ อยู่ในระดับดีมาก

         3. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ครูและ

บุคลากร

1 พ.ค.61

-

นายวัฒนา

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

ครูและ

บุคลากร

3 พ.ค.61

-

นายวัฒนา

3. ดำเนินกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

1.1    จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

3.2 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ครูและ

บุคลากร

ครูและ

บุคลากร

 

 

1 พ.ค. 61-

20 มี.ค. 62

1 พ.ค. 61-

20 มี.ค. 62

 

 

819,550

 

3,000

 

 

นางสาวจีรนันท์

 

นางสาวมนิตา

4. ประเมินผลกิจกรรม

 

12-16 มี.ค.62

 

นายวัฒนา

5. สรุปและรายงานผลกิจกรรม

 

20 มี.ค.62

 

นายวัฒนา

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 พฤษภาคม 2561  -  20 มีนาคม 2562

งบประมาณ                822,550  บาท

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนแจ้งวิทยา

ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1. ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรในฝ่ายที่ได้รับบริการอยู่ในระดับดี

- สำรวจความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

2. ร้อยละความพึงพอใจของครูได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงห้องเรียน 

ห้องประกอบการอยู่ในระดับดี

- สำรวจความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในฝ่ายในการเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศฝ่าย

-สำรวจความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

          1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ได้รับบริการที่ดี ส่งผลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

          2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย

          3. ครูและบุคลากรในฝ่ายความพึงพอใจที่ได้รับบริการ

          4. ครูได้รับความพึงพอใจการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงห้องเรียนและห้องประกอบการ

 

 

 

(นายวัฒนา  รัตนะ)

หัวหน้าโครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

 

(นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร   เทียบปาน)                                         (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

       ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                   ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ