foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

สรุปโครงการ / กิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2561

บริหารงานฝ่ายทั่วไป                                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1,549,050    บาท

ลำดับ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

นายวัฒนา  รัตนะ

1.1    จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจีรนันท์   เขียวมาก

1.2 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวมนิตา   วงศ์วัชรินทร์

รวม

2

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  

นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์

2.1 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน

นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์

2.2 กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 

นางสาวนันท์นภัส เศวตพันธิกุล

2.3 กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร (อย.น้อย)       

นางสาวิตรี  เพชรรัตน์

นางสาวมัญชริน  ดำช่วย

2.4 กิจกรรมปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและ

การควบคุมป้องกันโรคต่างๆ

นางสาวเสริมสุข  ฟองประพันธ์

รวม

3

โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวัฒนา  รัตนะ

3.1 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายชัยยเกียรติ  รุจิโกศัย

3.2 กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

นางสาวสาวิตรี  ประวัติ

3.3 กิจกรรมสุขาน่าใช้          

นางสาวลดาวัลย์   สุวรรโณ

นางสาวสุภาภรณ์  รักษาพันธุ์

รวม

4

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน

นางสาวจีรนันท์   เขียวมาก

4.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย

นางเสาวลักษณ์  มีแก้ว

4.2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก

4.3 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

นางสาวกนกวรรณ  บุญราช

4.4 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

นายเอกชัย  สุขขี

รวม

 

ลำดับ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

5

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

นายชัยวัฒน์   สอนคง

 

5.1 กิจกรรมงานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

นายชัยวัฒน์   สอนคง

 

5.2 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

และบริการชุมชน

นางสาวพงศ์ทิพย์  สอนคง

 

5.3 กิจกรรมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวิตรี  เพชรรัตน์

 

 

5.4 กิจกรรมระบบสารสนเทศดูแลนักเรียน Student Care            

นายมงคล  ยังทนุรัตน์

 

รวม

             

 

จำนวนโครงการ  5   โครงการ     จำนวนกิจกรรม  17   กิจกรรม