foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และโสตทัศนูปกรณ์

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวิตรี  เพชรรัตน์

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                                2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

           เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้ใช้งานสื่อการเรียนรู้และทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

           ครูและผู้เรียนได้ใช้งานสื่อการเรียนรู้และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

10  พ.ค. 60

นางสาวิตรี

2.ขั้นดำเนินการ (do)

ดำเนินกิจกรรม

3.1  สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนรู้

3.2  ปรับปรุงระบบ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้

3.3  ดำเนินการปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนรู้

 

8พ.ค. 60

และ

 1 พ.ย. 60

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

 

นางสาวิตรี

3. ขั้นตรวจสอบ(check)

ประเมินผลกิจกรรม

28  ก.พ. 61

 

นางสาวิตรี/
นางสาวปาจรีย์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

19 มี.ค. 61

นางสาวิตรี/
นางสาวปาจรีย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   70,000   บาท

 

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าซ่อมบำรุงเครื่องเสียง และสื่อโสตทัศนูปกรณ์

-

50,000

50,000

2.

สื่อการเรียนรู้

1

20,000

20,000

รวม(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

70,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          การใช้แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจ        

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          กระบวนการจัดการเรียนการสอนทันสมัยและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)                (นายชัยวัฒน์  สอนคง)         (นางสาวิตรี    เพชรรัตน์)

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป          หัวหน้าโครงการ                 เลขานุการกิจกรรม