foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการชุมชน

แผนงานฝ่าย              บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวปาจรีย์  สวนแสดง

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2    การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                                   2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน

           2. เพื่อให้โรงเรียนมีสารสนเทศที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

          2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับการให้การบริการข้อมูลสารสนเทศจากสถานศึกษา ร้อยละ 82

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงาน

10  พ.ค. 60

นายชัยวัฒน์ /

นางสาวปาจรีย์

2.ขั้นดำเนินการ (do)

การดำเนินกิจกรรม

2.1 ประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานแยกเป็น 3 งาน ดังนี้

2.1.1  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขาว-น้ำเงินแจ้งวิทยา

2.1.2  การประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมของสถานศึกษาผ่านสื่อของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จากภายนอก

 

2ต.ค. 60-

28 ก.พ. 61

ตลอดปีการศึกษา

 

 

นายชัยวัฒน์ /

นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์/

นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์/

นางสาวปาจรีย์

 

3. ขั้นตรวจสอบ(check)

1. ป้ายไวนิล อัดภาพถ่ายโครงการ กิจกรรมของฝ่าย

2. สารสนเทศเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์         มีรายละเอียดดังนี้

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

นายชัยวัฒน์/นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์/นางสาวปาจรีย์

 

3.  รวบรวมข้อมูลลงเว็บไซต์

4.  ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

5.  พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์

6.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ กิจกรรมและงานอื่นๆ ของสถานศึกษาผ่านทางเว็บไซต์

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

นายชัยวัฒน์/นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์/นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์/นางสาวปาจรีย์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปผลและรายงานกิจกรรม

19 มี.ค. 61

นายชัยวัฒน์/นางสาวปาจรีย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   70,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

จัดทำไวนิล

-

20,000

20,000

2.

จัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2

4,000

8,000

3.

ขึ้นป้าย LED โฆษณาโรงเรียน (เทอมละ 1 ครั้ง)

2

5,000

10,000

4.

หนังสือพิมพ์สมิหรา ไทม์ รายปี

1

4,000

4,000

5.

ค่าโดเมน jvs.ac.th

1

5,000

5,000

6.

ค่ากล้องถ่ายรูปมุมสูง

1

23,000

23,000

รวม(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

70,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          การใช้แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจ        

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที