foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                       งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

แผนงานฝ่าย                บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ                  นายชัยวัฒน์  สอนคง

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2      การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                                     2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีมาตรฐาน

          2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ระดับคุณภาพของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในด้านบริหารการจัดการของสถานศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน

          2. ผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองได้รับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาร้อยละ 92

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

10  พ.ค. 60

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

2.ขั้นดำเนินการ (do)

ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดทบบาทหน้าที่

12  พ.ค. 60

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

3. ขั้นตรวจสอบ(check)

ดำเนินกิจกรรม

3.1  สำรวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

3.2  จัดรูปแบบข้อมูลสารสนเทศให้อยู่ในเครือข่าย

3.3  ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน

3.4  ตรวจสอบความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์

3.5ตรวจสอบความพร้อมของห้องโสตฯ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

 

15-19พ.ค.60

 

16-19พ.ค.60

 

22-31พ.ค. 60

 

22-31 พ.ค.60

 

22-31 พ.ค.60

 

 

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

 

 

3.6  ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆและการจัดซื้อการจัดการซ่อมบำรุง

3.7  ผู้เรียน ครู บุคลากรได้รับการบริการด้านสารสนเทศจากระบบเครือข่าย

22-31 พ.ค.60

 

5มิ.ย. 60 –

28ก.พ. 61

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

 

นายชัยวัฒน์ /

นางสาวปาจรีย์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปผลและรายงานกิจกรรม

19 มี.ค. 61

นายชัยวัฒน์ /นางสาวปาจรีย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   500,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าวางระบบเครือข่ายด้วยสายไฟเบอร์ออติก

1

111,000

111,000

2.

ค่าซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมของ ไมโครซอฟท์รายปี

100

2,000

200,000

3.

ค่าเครื่องปริ้นเตอร์

2

4,500

9,000

4.

ค่า switch hut

5

5,000

25,000

5.

ค่าน้ำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ของฝ่ายงานทั่วไป

15

1,000

15,000

6.

ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

5 ห้องคอมพิวเตอร์

20,000

100,000

7.

ค่าอุปกรณ์ปรับปรุงสัญญาณไร้สาย

4 วงจร

10,000

40,000

รวม(ห้าแสนบาทถ้วน)

500,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. การสังเกตและบันทึก  

          2. การใช้แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น