foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                      บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ                 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 6  การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 7  การส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2       การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                      2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชัยวัฒน์  สอนคง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล

          การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ                                    เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพ                                              ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21                                     และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542รวมถึงทางรัฐบาลเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่                                        Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

          โรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริหาร และการเรียนการสอนให้ทัน                                  ต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้น ทางโรงเรียนแจ้งวิทยาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

          2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา

          3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษา

          4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน

 

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้าน

         2. สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลสารสเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนา สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

         3. สถานศึกษาให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร  นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษาได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกระดับชั้น

8 พ.ค. 60

-

19 มี.ค. 61

500,000

นายชัยวัฒน์

2. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการชุมชน

ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุกระดับชั้น และบุคคลภายนอก

8 พ.ค. 60

-

19 มี.ค. 61

 

70,000

นางสาวปาจรีย์

3. งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้และโสตทัศนูปกรณ์

ครูและผู้เรียนทุกระดับชั้น

8 พ.ค. 60

-

19 มี.ค.  61

 

70,000

นางสาวิตรี

4.ประเมินผลโครงการ

 

12มี.ค. 61

 

นายชัยวัฒน์

5.สรุปผลโครงการ

 

19 มี.ค. 61

 

นายชัยวัฒน์

ระยะเวลาดำ­เนินการ    8  พฤษภาคม 2560   –   19  มีนาคม  2561
งบประมาณ                  640,000 บาท

หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.     สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้านจากการจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

สถานที่จริง

 

 

แบบบันทึกการขอใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

2.      ร้อยละของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มีระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมการใช้งาน

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

3.      ร้อยละของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถานศึกษา

ประเมินความพึงพอใจ

-แบบบันทึกการใช้งานสื่อประเภทไวนิล

-สถิติการเข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

-สถิติการเข้าชมเพจFacebook โรงเรียน

-แบบประเมินความพึงพอใจ

4.      ร้อยละของครูและนักเรียนได้มีสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

ประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจ

- บันทึกการแจ้งซ่อมสื่อและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน

การประเมินผล

          1. สถานที่จริง

          2. แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

         2. สถานศึกษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมกับการใช้งานในสถานศึกษา

         3. สถานศึกษาให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร  ครู บุคลากร  นักเรียนและบุคคลภายนอกสถานศึกษา

         4. สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

(นายชัยวัฒน์   สอนคง)

หัวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

(นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

      (นายธริศร    เทียบปาน)                                (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                          ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

          ผู้เห็นชอบโครงการ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

(พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ