foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  ทอดกฐินสามัคคี

แผนงานฝ่าย            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวนันท์นภัส เศวตพันธิกุล  / นายเอกชัย  สุขขี

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

                                 การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศีลธรรมและความรู้ความสามารถต่องานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความสำคัญ ของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ร้อยละ 88

         2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนร้อยละ 88

         3. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 88

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

3. จัดทำใบฎีกาแจกให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อการศึกษา

5.จัดนักเรียนบอกบุญประชาชนในเขตชุมชนต่างๆที่กำหนด

4.จัดทำพุ่มทอดกฐินเป็นสายชั้นเพื่อนำถวายวัดแจ้ง

1 พ.ย. 60

13พ.ย. 60

 

2-16พ.ย. 60

 

2-16 พ.ย.60

 

 

2-16 พ.ย.60

 

17พ.ย. 60

 

นางสาวนันท์นภัส

 

 

นางสาวนันท์นภัส

 

นางสาวนันท์นภัส

 

 

ครูประจำชั้น

 

ผู้บริหาร/ครู/

บุคลากรทุกท่าน

2. ขั้นดำเนินการ(do)

5. จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

19 พ.ย. 60

 

ครูประจำชั้น

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน (check)

ประเมินความพึงพอใจ

 

19 พ.ย. 60

 

นางสาวนันท์นภัส

 

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

24 พ.ย. 60

 

นางสาวนันท์นภัส

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน    -     บาท

รายละเอียดงบประมาณ                      -

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. สังเกต

          2. แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ผู้เรียนเห็นความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม็น็น

         2. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน

         3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

(นางสาวนันท์นภัส  เศวตพันธิกุล)    นางสาวจีรนันท์ เขียวมาก)           (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)              

      เลขานุการกิจกรรม                     หัวหน้าโครงการ             รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป