foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                    สัมพันธ์ชุมชน

แผนงานฝ่าย              บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวจีรนันท์   เขียวมาก

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

                                   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

          เพื่อสนับสนุนให้การช่วยเหลือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          สถานศึกษาให้การช่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภาคเรียนละ 10 ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1.1  ทำบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติงบประมาณ

1 พ.ค. 60 -

24มี.ค. 61

นางสาวจีรนันท์

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

2.1  เบิกงบประมาณร่วมสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ

1 พ.ค. 60 -

24มี.ค. 61

นางสาวจีรนันท์

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

3.1 ลงบันทึกหน่วยงานที่มาขอสนับสนุน

27 มี.ค. 61

นางสาวจีรนันท์

4. ขั้นสรุป

(action)

3.1 สรุปจำนวนหน่วยงานที่มาขอสนับสนุน สรุปเป็นปีการศึกษา

30 มี.ค. 61

นางสาวจีรนันท์

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน  15,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าสนับสนุนบัตรการกุศลของหน่วยงานต่างๆ

 

 

6,000

2.

เงินร่วมทำบุญในพิธีกรรมต่าง ๆ 

 

 

9,000

รวม (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

15,000

 

การติดตามและประเมินผล  

          1. หนังสือขอความอนุเคราะห์

          2. หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานที่ขอสนับสนุน

          3. บันทึกข้อความตั้งเบิกงบประมาณสนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน ผู้ปกครองและชุมชน

 

 

 

 

(นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก)       (นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก)       (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

     เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ             รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป