foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                    บริหารงานทั่วไป

โครงการ                    ส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน

ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ที่ 5         การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3    การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

                                   การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวจีรนันท์    เขียวมาก

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานธุรการ

หลักการและเหตุผล

          ในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนแจ้งวิทยาที่ผ่านมาจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนให้ชุมชนต่าง ๆ                               ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนซึ่งอาจจะมีการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม                                                       สู่ชุมชนและองค์กร  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป                                                     จึงต้องพัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

          เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอกได้มีความสัมพันธ์ร่วมกัน  ดังคำขวัญของโรงเรียน  “ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน”

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

          2. เพื่อประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

          3. เพื่อสนับสนุนให้การช่วยเหลือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน

          6. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีศีลธรรมและความรู้

               ความสามารถต่องานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

          1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี

          2. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี

          3. สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับดี

          4. สถานศึกษาให้การช่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามร้อยละ 82

          6. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชนร้อยละ 82

          7. ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนักถือได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 82

ขั้นตอนดำเนินงาน

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

ครู

1 พ.ค. 60

 

 

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

ครู

8 มิ.ย. 60

 

 

 

3.ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

3.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย

3.2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

 

3.3 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

 

 

3.4 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

 

ตัวแทนครู/

ผู้ปกครอง/

ชุมชน/นักเรียน

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน

 

15 มิ.ย. 60

 

 

 

2 พ.ค. 60 -

19 มี.ค.61

20 พ.ค. 60

 

 

 

19 พ.ย. 60

 

 

3,000

 

 

15,000

-

 

 

 

 

-

 

 

 

นางเสาวลักษณ์

 

 

นางสาวจีรนันท์

 

นางสาวกนกวรรณ

 

 

 

นางสาวนันท์นภัส

4.ประเมินผลโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

21มี.ค.61

-

นางสาวจีรนันท์

5.สรุปผลโครงการ

 

26มี.ค.61

-

นางสาวจีรนันท์

ระยะเวลาดำเนินการ            1 พฤษภาคม 2560 –  20 มีนาคม 2561

งบประ­มาณ              18,000    บาท

 

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. ครูและบุคลากร

          3. ชุมชน

          4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.ระดับความพึงพอใจในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จของทุกกิจกรรม

-สำรวจความพึงใจและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-แบบประเมินความพึงใจ

การประเมินผล

          1.แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. การประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ                                                      มาพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

           2. ผู้เรียนเห็นความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม็น็น

          3. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน

          4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน พิธีการทางพระพุทธศาสนา

 

( นางสาวจีรนันท์   เขียวมาก )

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

 

   ( นางสาวผาณิต  ประพัฒน์ )

 รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                     

 ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร   เทียบปาน)                                         (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

        ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                  ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

            ผู้เห็นชอบโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

( พระพิศาลสิกขกิจ )

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ