foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                      สุขาน่าใช้

แผนงานฝ่าย                บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวลดาวัลย์   สุวรรโณ/ นางสาวสุภาภรณ์  รักษาพันธุ์

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่  2     การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                     2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

                                             จัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์             

          1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องส้วมนักเรียนให้สะอาด  สวยงาม  ให้เป็นสุขาน่าใช้

          2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องส้วม

  เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

           1. นักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำอยู่ในระดับดี ร้อยละ 84

           2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นอยู่ในระดับดี ร้อยละ 84

ขั้นตอนดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจห้องน้ำ

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

3.มอบหมายงานแม่บ้านประจำตึก

11 พ.ค.60

16 พ.ค. 60

นางสาวลดาวัลย์

นางสาวลดาวัลย์

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1.ปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้

2.สร้างบรรยายการบริเวรห้องน้ำห้องส้วม

3.มอบหมายคณะกรรมการนักเรียนตรวจสอบดูแลความสะอาดเป็นรายวัน

22 พ.ค. 60

-

28 ก.พ. 61

นางสาวลดาวัลย์ /

นางสาวสุภาภรณ์

3.ขั้นตรวจสอบประเมิน(check)

1.จัดทำแบบบันทึกการทำความสะอาดห้องน้ำและแบบประเมินความสะอาดของห้องน้ำ

2.สรุปการประเมินรายสัปดาห์

22 พ.ค. 60

-

28 ก.พ. 61

 

นางสาวลดาวัลย์ /

นางสาวสุภาภรณ์

 

4.ขั้นสรุป

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

 

13 มี.ค. 61

นางสาวลดาวัลย์

 

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   279,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าซ่อมบำรุงห้องน้ำ ห้องส้วม

62

4,500 บาท

279,000

รวม (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

279,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. สังเกต

           2. สัมภาษณ์

           3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

           4. แบบประเมินความสะอาดห้องน้ำสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           นักเรียนสามารถให้คำแนะนำการดูแลสุขภาวะแก่คนในชุมชนได้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชุมชน

 

 

 

 

 

(นางสาวลดาวัลย์  สุวรรโณ)        (นางสาวสาวิตรี   ประวัติ)           (นางสาวผาณิต ประพัฒน์)

       เลขานุการกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ                     รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป