foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

แผนงานฝ่าย               บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นายวัฒนา  รัตนะ  /  นางสาวกนกวรรณ  บุญราช

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่  2    การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                    2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

                                           ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยที่เพียงพอ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. นักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 82

          2. อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยมีเพียงพออยู่ในระดับดี ร้อยละ 82

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ(plan)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

11 พ.ค.60

16 พ.ค. 60

นายวัฒนา

นายวัฒนา

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1.สำรวจอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  เพื่อความปลอดภัย

2.เปลี่ยนน้ำยาเคมีถังที่เสื่อมสภาพ

3.จัดทำป้ายอุบัติภัยต่างๆ / บอกวิธีการใช้และการป้องกัน

4.เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกซ้อมการหนีไฟ

จัดทำป้ายบอกวิธีการใช้และวันหมดอายุของถังดับเพลิง

18 พ.ค. 60

-

28 ก.พ. 61

นายวัฒนา/

นางสาวกนกวรรณ

หัวหน้าสายชั้น

 

3.ขั้นตรวจสอบประเมิน(check)

1.แจกแบบบันทึกผู้เรียนที่ได้รับความรู้จากการป้องกันอุบัติภัย

2.รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บริหารทราบ

18 พ.ค. 60

-

28 ก.พ. 61

นายวัฒนา

 

4.ขั้นสรุป(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

13 มี.ค. 61

นายวัฒนา

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน   10,000     บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าถังดับเพลิง

2

1,400 บาท

2,800

2.

ค่าเคมีดับเพลิง

16

325 บาท

5,200

3.

ค่าตอบแทนวิทยากร

2

2,000บาท

2,000

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

วิธีการติดตามและประเมินผล          

          1. ตรวจสอบการดำเนินการตามกิจกรรม

          2. การประเมินกิจกรรม

          3. สรุปรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

(นายวัฒนา รัตนะ)               (นางสาวสาวิตรี  ประวัติ)             (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

เลขานุการกิจกรรม                  หัวหน้าโครงการ                 รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป