foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   รักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนงานฝ่าย             บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายชัยยเกียรติ  รุจิโกไศย/ นางสาวกัลยา  แสงแก้ว

มาตรฐานที่ 2              กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่  2  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                    2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

                                           จัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอแก่ผู้เรียน

          2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ 88

         2. ผู้เรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 88

  

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ขั้นเตรียมการ(plan)

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจบริเวณภายในสถานศึกษา

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

11 พ.ค. 60

16 พ.ค. 60

นายชัยยเกียรติ

 

นายชัยยเกียรติ

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1.สำรวจจัดทำป้ายรับผิดชอบ

2.กำหนดเขตรับผิดชอบแต่ละห้องเรียน

3.จัดวางถังขยะให้เพียงพอในแต่ละเขตรับผิดชอบ

และแยกขยะเปียก ขยะแห้ง

4.จัดให้มีไม้ดอกไม้ประดับบริเวณอาคารเรียนทุกอาคาร

30 พ.ค. 60

-

1 มี.ค. 61

นายชัยยเกียรติ/
นางสาว กัลยา 

3.ขั้นตรวจสอบประเมิน

(check)

1.แจกแบบบันทึกการทำความสะอาด

2.ทำบันทึกผลการปฏิบัติของแต่ละห้องเรียน

3.รายงานผลการปฏิบัติ ให้ผู้บริหารและครูทราบ

30 พ.ค. 60

-

28 ก.พ. 61

 

 

นายชัยยเกียรติ/
นางสาว กัลยา 

4.ขั้นสรุป

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

 

13 มี.ค. 61

นายชัยยเกียรติ

 

 

งบประมาณที่ได้รับ               จำนวน    10,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ทำป้ายรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม

10 ป้าย

100

1,000

2.

ค่าทำป้ายเขตรับผิดชอบ

36 ป้าย

150

5,400

3.

ค่าไม้ดอกไม้ประดับ

36 ต้น

100

3,600

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

วิธีการติดตามและประเมินผล           

          1. ตรวจสอบการดำเนินการตามกิจกรรม

          2. การประเมินกิจกรรม

          3. สรุปรายงานผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย

 

 

 

 

 ( นายชัยยเกียรติ รุจิโกไศย)      (นางสาวสาวิตรี   ประวัติ)         (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

   เลขานุการกิจกรรม                    หัวหน้าโครงการ             รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป