foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                     บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ                จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์                กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2                กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2      การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                                     2.4 วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

                                            จัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสาวิตรี   ประวัติ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล                          

          ในการจัดบรรยากาศเพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีใจรัก                                                           ในการช่วยดูแลรักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่มีระบบประกันคุณภาพ                                        ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศักยภาพ และกระบวนการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา

        เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                                         โรงเรียนแจ้งวิทยาได้จัดทำโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสามารถก้าวสู้ระดับระดับมาตรฐาน                                                    ด้านคุณภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนองนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                        และพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม

          2. เพื่อให้มีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน

         3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

         4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆได้

         5. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องส้วมนักเรียนให้สะอาด สวยงาม  ให้เป็นสุขาน่าใช้

         6. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องส้วม

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

        1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ 88

        2. ผู้เรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 88

        3. นักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีร้อยละ 82

        4. อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยมีเพียงพออยู่ในระดับดี ร้อยละ 82

        5. นักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำอยู่ในระดับดี ร้อยละ 84

        6. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นอยู่ในระดับดี ร้อยละ 84

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

-

1 พ.ค. 60

-

นางสาวสาวิตรี

2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ

ผู้บริหาร ครู บุคลากร

1 พ.ค. 60

-

นางสาวสาวิตรี

3.ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน    

3.1 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

3.2กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

3.3กิจกรรมสุขาน่าใช้

 

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

นักเรียน

 

 

11พ.ค.60 –

13 มี.ค.61

11พ.ค.60 –

13 มี.ค.61

11พ.ค.60 –

13 มี.ค.61

 

 

10,000

 

10,000

 

279,000

 

 

นายชัยยเกียรติ

 

นายวัฒนา

 

นางสาวลดาวัลย์

4. ประเมินผลโครงการ

นักเรียน

15มี.ค.61

-

นางสาวสาวิตรี

5. สรุปผลโครงการ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

20มี.ค.61

-

นางสาวสาวิตรี

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 พฤษภาคม 2560 -  20 มีนาคม 2561

งบประมาณ                299,000  บาท  

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. วิทยากร

          3. ครูผู้สอนโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1. ร้อยละของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับนักเรียน อยู่ในระดับดี

 

-สอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม

2.ร้อยละนักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี

-ทดสอบ

-สำรวจ

-แบบทดสอบ

-แบบสำรวจ

3. ร้อยละของนักเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

-สอบถาม

-แบบสอบถาม

4. ร้อยละของอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยมีเพียงพอ

-สอบถาม

-แบบสอบถาม

5. ร้อยละของนักเรียนรู้คุณค่าของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำ

-สอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม

6. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้น

-สอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถาม

การประเมินผล

          1. การสังเกต

          2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย

         2. ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

         3. นักเรียนสามารถให้คำแนะนำการดูแลสุขภาวะแก่คนในชุมชนได้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชุมชน

 

 

 

( นางสาวสาวิตรี   ประวัติ )

เลขานุการโครงการ

 

 

 

 

 

( นางสาวผาณิต  ประพัฒน์ )

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

          (นายธริศร   เทียบปาน)                                         (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

     ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                           ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

               ( พระพิศาลสิกขกิจ)

                                                                                    ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา                                                                                    

                 ผู้อนุมัติโครงการ