foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย

แผนงานฝ่าย            บริหารงานงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ              นางเสาวลักษณ์  มีแก้ว  /  นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

                                 การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์            

          1. เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการพิจารณายอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน และ วันที่ 10 พฤศจิกายน                                              เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

          2. เพื่อประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในพิจารณาหนังสือเรียนในโครงการเรียนฟรีฯ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

         1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีความพึงพอใจร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

         2. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อย่างน้อยปีละเรียนละ 1 ครั้ง มีความพึงพอใจร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

- จัดทำหนังสือประชุม(ครั้งที่ 1

และครั้งที่ 2

- ส่งหนังสือเชิญประชุม

15 พ.ค. 61

17 พ.ค. 61

6 มิ.ย.61,

6 พ.ย. 61

8 มิ.ย. 61,

8 พ.ย. 61

นางเสาวลักษณ์

 

2. ขั้นดำเนินการ

(do)

 

2.1.ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายตามระเบียบวาระ(ครั้งที่ 1)

2.2 ดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย (ครั้งที่2)

15 มิ.ย.61

 

 

13 พ.ย. 61

นางเสาวลักษณ์

 

 

นางเสาวลักษณ์

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

15 มิ.ย. 61

(ครั้งที่1)

15 พ.ย. 61

(ครั้งที่ 2)

นางเสาวลักษณ์

4. ขั้นสรุป

(action)

เข้ารูปเล่มรายงาน

19 มิ.ย. 61

(ครั้งที่1)

17 พ.ย. 61

(ครั้งที่ 2)

นางเสาวลักษณ์

 

งบประมาณที่ได้รับจำนวน               3,000   บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

สันรูด

2

85

510

2.

กระดาษหน้าปกหนา

3

150

300

3.

ถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม

30

73

2,190

รวม  ( สามพันบาทถ้วน )

3,000

การติดตามและประเมินผล  

          1. หนังสือเชิญประชุม

          2. แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

          3. แบบประเมินความพึงพอใจ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          การประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียนร่วมกับประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ                                          มาพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

(นางเสาวลักษณ์ มีแก้ว)      (นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก )    (นางสาวผาณิต ประพัฒน์)                                 

 เลขานุการกิจกรรม             หัวหน้าโครงการ            รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป