foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     โภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร (อย.น้อย)

แผนงานฝ่าย               บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวิตรี  เพชรรัตน์ และ นางสาวมัญชริน  ดำช่วย

มาตรฐานที่ 1               คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2     คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                    2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์      

           1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุง และแก้ปัญหาด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

           2. เพื่อให้ผู้เรียนความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ผู้เรียนมีทักษะการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุง และแก้ปัญหาด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน                                                                           เพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

          2. ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

          3. ผู้เรียนรู้จักเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

 

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

8 พ.ค. 60

นางสาวิตรี

ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดบทบาทหน้าที่

11 พ.ค. 60

นางสาวิตรี

2. ขั้นดำเนินการ (do)

2.1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกชมรม อย.น้อย จัดตั้งชมรม อย.น้อย ในโรงเรียน แผนปฏิบัติการที่ 1 สัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้

2.1.1งานจัดรายการเสียงตามสาย “อย.น้อย พบเพื่อน” (ช่วงพักกลางวัน ครั้งละ 10 นาที) และหน้าเสาธงตอนเช้า 5 นาที ทุกวันพุธและศุกร์ ในสัปดาห์รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน

15 พ.ค. 60

 

 

 

17 พ.ค. 60 –

14 มี.ค. 61

 

 

นางสาวิตรี

 

 

 

นางสาวิตรี

คณะนักเรียน

ชมรมอย.

 

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

2.1.2  งานจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย

2.2  แผนปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบด้านการสุขภิบาลอาหารในโรงเรียน เป็นกิจกรรมการตรวจสอบงานสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 2 งาน คือ

2.2.1  งานตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ เตรียมและปรุงอาหารพื้นที่ขายอาหาร และพื้นที่รับประทานอาหาร

2.3  การตรวจสอบอาหาร จะเลือกตรวจสอบเฉพาะที่พบปัญหาจากการวิจัยของโรงเรียนเท่านั้น คือ การทดสอบบอแร็กช์ การทดสอบสีผสมอาหาร การทดสอบความสะอาดของภาชนะและมีการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร การทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ และการทดสอบฟอร์มาลิน

2.4  แผนปฏิบัติการที่ 3 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ บูรณาการเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารทั้งในระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยงานกิจกรรมการเรียนรู้ 4 งาน ดังต่อไปนี้

2.4.1  งานประกวดวาดภาพในหัวข้อ “อาหารปลอดภัยในโรงเรียน” (ระดับประถมศึกษา)

2.4.2  งานประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “Clean Food Good Teste”

2.4.3 งานประกวดแต่งกลอนภาษาไทยในหัวข้อ “อาหารปลอดภัยในโรงเรียน”

 

 

19 พ.ค. 60 และ

13 พ.ย. 60

 

 

 

 

9 มิ.ย. 60

 

 

 

 

 

 

17 พ.ค. 60 –

14 มี.ค. 61

 

 

 

16-17ต.ค.60

 

16-17ต.ค.60

 

16-17ต.ค.60

 

 

นางสาวิตรี

คณะนักเรียน

ชมรม อย.

 

 

 

 

นางสาวมัญชริน

คณะนักเรียน

ชมรม อย.

 

 

 

 

นางสาวมัญชริน

คณะนักเรียน

ชมรม อย.

 

 

นางสาวิตรี

 

นางสาวมัญชริน

 

นางสาวมัญชริน

งบประมาณที่ได้รับ    จำนวน    5,000    บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนวิทยากร

1

500

500

2.

จัดซื้อชุดทดสอบสารอาหารพร้อมอุปกรณ์

3

1,000

3,000

3.

จัดทำแผ่นพับให้ความรู้สู่ชุมชนเดือนละครั้งเป็นเงิน

100

10

1,000

4.

ค่าจัดนิทรรศการ

1

500

500

รวม (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1. สัมภาษณ์ แบบบันทึก

          2. ประเมินโรงอาหารมีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียน

          3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

          4. วิเคราะห์ผล

          5. สรุปรายงาน

          6. เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด และการทำงานอย่างสร้างสรรค์

         2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างได้

         3. โรงเรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกและชุมชน