foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                     สุขภาพดีชีวีมีสุข

แผนงานฝ่าย              งานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวมัญชริน  ดำช่วย

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                  2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

          2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

          3. เพื่อให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายภายในโรงเรียนร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

         2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี

         3. ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ95 อยู่ในระดับดี

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ (plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการ

8 พ.ค. 60

นางสาวมัญชริน

ประชุมคณะกรรมการ

11 พ.ค. 60

นางสาวมัญชริน

2. ขั้นดำเนินการ (do)

ดำเนินกิจกรรม

2.1อบรมผู้นำนักเรียนเกี่ยวกับสุขบัญญัติ

2.2 สำรวจผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

2.3 ผู้นำนักเรียนฝึกนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

2.4 จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ม.6

2.5 เชิญผู้นำของชุมนุมแอโรบิคของโรงเรียนมาเป็นวิทยากร

2.6 ฝึกซ้อมผู้นำนักเรียนเต้นหน้าเสาธง

 

15 พ.ค. 60

15 พ.ค. 60

 

19 พ.ค. 60 -

13 พ.ย. 60

8 พ.ค. 60 –

19 มี.ค. 61

 

2 มิ.ย. 60

 

5 - 9 มิ.ย. 60

 

นางสาวมัญชริน

นางสาวมัญชริน

 

นางสาวมัญชรินและนักเรียนแกนนำ

นางสาวมัญชรินและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

นางสาวมัญชริน

  นางสาวมัญชริน

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 

2.7 จัดทำตารางเวรให้ผู้นำนักเรียนและกำหนดทุกวันศุกร์ครูและผู้เรียนแต่งชุดพละออกกำลังกายหน้าเสาธง

2.8 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกำลังกายตอนเย็น

2.9 อบรมผู้เรียนกลุ่มที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

2.10 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยไม่อ้วน

9 มิ.ย. 60

 

 

8 พ.ค. 60 –

19 มี.ค. 61

10 –14 ก.ค. 60

 

24–28 ก.ค.60

นางสาวมัญชริน

 

 

นางสาวมัญชริน

 

นางสาวมัญชริน

 

เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

3.1 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ

3.2 ประเมินการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย

3.3 ประเมินการดำเนินการ

12 – 16 มี.ค. 61

นางสาวมัญชริน

 

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

19 มี.ค. 61

นางสาวมัญชริน

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน   2,000      บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนวิทยากร

1

500

500

2.

ค่าแผ่นซีดี

10

100

100

3.

ค่าของรางวัลนักเรียนลดน้ำหนักได้สำเร็จ

-

-

1,400

รวม (สองพันบาทถ้วน)

2,000

วิธีการติดตามและประเมินผล

          1.แบบประเมิน

          2. แบบสอบถาม

          3. แบบบันทึก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1. ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        2. ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง  และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

        3. โรงเรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกและชุมชน