foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดของกิจกรรม

กิจกรรม                    บริการอนามัยโรงเรียน

แผนงานฝ่าย              บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ                นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์ / นางสาวรัตนา  บิลหยา

มาตรฐานที่ 1              คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่ 2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                  2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

          3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

         2. ผู้เรียน ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด

         3. ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับจำนวนผู้เรียนทุกระดับชั้น ครูและบุคลากรของโรงเรียน

         4. ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ร้อยละ 96 ขึ้นไปอยู่ในระดับดี

         5. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต ร้อยละ 96 ขึ้นไปอยู่ในระดับดี

         6. ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด ร้อยละ 96 ขึ้นไปอยู่ในระดับดี

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

7 พ.ค. 61

นางสาวกัลยวีร์

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

14 พ.ค. 61

นางสาวกัลยวีร์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

 

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน

2.1จัดทำแบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาลการวัดน้ำหนักส่วนสูง บันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึกการกินยาธาตุเหล็ก แบบตรวจความผิดปกติของร่างกาย

7 พ.ค. 61

9 พ.ค. 61

 

 

นางสาวกัลยวีร์

นางสาวกัลยวีร์

นางสาวรัตนา

 

2.2ซื้อยาและเวชภัณฑ์

2.3ผู้เรียนได้รับการตรวจและดูแลสุขภาพในช่องปากจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2.4ผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพในช่องปากจากครูประจำชั้นปีละ 2 ครั้ง

2.5ผู้เรียนได้รับวัคซีนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2.6 ผู้เรียนระดับชั้นป.1 และ ม.1 ได้รับการตรวจสุขภาพ

2.7ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ขึ้นไปตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยใช้แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2.8อบรมผู้นำนักเรียนในการตรวจสุขภาพ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

2.9อบรมผู้นำเยาวชนในการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ระดับช่วงชั้นที่ 3

2.10 ผู้เรียนได้รับการตรวจวัดสายตาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

2.11 ผู้เรียน ครู และบุคลากรที่เจ็บป่วยเกินขอบเขตการบริการของห้องพยาบาลจะได้รับการส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อจากโรงพยาบาลสงขลา

2.12 ผู้เรียนที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการช่วยเหลือโดยครูอนามัยโรงเรียนประเมินผลรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

8 พ.ค. 61

14 พ.ค. 61-

14 มิ.ย. 62

3 ก.ค.61

3 ธ.ค. 61

18 มิ.ย. 61

 

18 ก.ค. 61

 

15 พ.ค. 61

13 พ.ย. 61

 

 

14–17 ส.ค. 61

 

20–24 ส.ค.61

 

15 พ.ค. 61

13 พ.ย. 61

7 พ.ค. 61 – 20 มี.ค.62

 

 

7 พ.ค. 61 – 20 มี.ค.62

นางสาวกัลยวีร์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

ครูประจำชั้น

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

ครูประจำชั้น

ป.5-ม.6

 

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และครูประจำชั้น

ครูอนามัยโรงเรียน

 

 

 

ครูอนามัยโรงเรียน

 

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

 

3.1 สรุปผลบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล

3.2สรุปผลบันทึกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

3.3 สรุปการได้รับอุบัติเหตุจากบันทึกส่งต่อการรักษาหรือ

11–15 มี.ค.62

นางสาวกัลยวีร์

4. ขั้นสรุป (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

20 มี.ค. 62

นางสาวกัลยวีร์

 

งบประมาณที่ได้รับ     จำนวน  35,500  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ค่าตอบแทนวิทยากร

2

1,000

2,000

2.

ค่าอาหารอบรมผู้นำนักเรียน

30

30

900

3.

ค่าอาหารว่างอบรมผู้นำนักเรียน

30

20

600

4.

จัดซื้อบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (สศ.๓)

400

10

4,000

5.

ค่ายาและเวชภัณฑ์   

-

-

28,000

รวม (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

35,500

วิธีการติดตามและการประเมินผล    

          1. สังเกตพฤติกรรมการใช้บริการห้องพยาบาล

          2. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล

          3. แบบบันทึก คส.3

          4. แบบบันทึกการให้วัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

          5. แบบตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

          6. แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ช่วยลดปริมาณการขาดเรียนของผู้เรียนได้

          2. ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          3. โรงเรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกได้

 

 

 

 
  (นางสาวกัลยวีร์ ทองสวัสดิ์)     (นางสาวกัลยวีร์ ทองสวัสดิ์)      (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)     

เลขานุการกิจกรรม   หัวหน้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป