foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                      บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ                 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ 1                คุณภาพของผู้เรียน

ประเด็นพิจารณาที่2       คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

                                     2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได้กำหนด การจัดการศึกษาต้องเป็นไป                                            เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต                                    สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้                                            ก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการดำเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหาร                                    การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกาย                                  สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภค                                                                  และเลือกซื้ออาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน                                  ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

           ดังนั้น ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย                              สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ                                                      ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียน                                                          มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้โรงเรียนสามารถก้าวสู่ระดับดีมาก

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

          3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด

          4. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

          5. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

          6. เพื่อให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

          7. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุง และแก้ปัญหาด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

          8. เพื่อให้ผู้เรียนความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย

          9. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ผู้เรียนร้อยละ 96 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้มาตรฐานของกรมอนามัยอยู่ในระดับดี

         2. ผู้เรียนร้อยละ 96 สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในระดับดี

         3. ผู้เรียนร้อยละ 96 มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆได้

ขั้นตอนและดำเนินการ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ครูผู้เกี่ยวข้อง

7 พ.ค. 61

-

นางสาวกัลยวีร์

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน

คณะครู

ฝ่ายบริหารทั่วไป

14 พ.ค. 61

-

นางสาวกัลยวีร์

 

3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน

3.1 กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน

 

ผู้เรียนทุกคน

7 พ.ค. 61 –

   20 มี.ค. 62

 

35,500

 

นางสาวกัลยวีร์

 

3.2 กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข

ผู้เรียนทุกคน

14 พ.ค. 61 –

20 มี.ค.62

1,000

นางสาวมัญชริน

    3.3 กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร(อย.น้อย)

ผู้เรียนทุกคน

14 พ.ค. 61 –

20 มี.ค.62

5,000

นางสาวิตรี

นางสาวมัญชริน

    3.4 กิจกรรมปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและการควบคุมโรคต่างๆ

ผู้เรียนทุกคน

14 พ.ค. 61 –

20 มี.ค. 62

3,000

นางสาวเสริมสุข

นางสาวิตรี

4.ประเมินผลโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

11-15 มี.ค.62

-

นางสาวกัลยวีร์

5.สรุปผลโครงการ

-

20 มี.ค. 62

-

นางสาวกัลยวีร์

ระยะเวลาการดำเนินงาน         7 พฤษภาคม 2561 –  20  มีนาคม  2562

งบประมาณที่ได้รับ                  44,500.00   บาท 

หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง

         1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

         2. วิทยากรโรงพยาบาลสงขลา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

         3. ครูผู้สอนโรงเรียนแจ้งวิทยา

 

ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.  ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

-  สอบถาม

-  ตรวจสอบ

- แบบสอบถาม

- แบบบันทึก

- แบบประเมิน

2.  ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด

- ตรวจสอบ

- แบบบันทึก

3.  ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

- ตรวจวัด

- แบบบันทึก

4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายภายในโรงเรียน

-  สอบถาม

 

- แบบประเมิน

- แบบสอบถาม

5.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

- ตรวจสอบ

-  สอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบบันทึก

- แบบประเมิน

- บันทึกหลังสอน

6.  ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ตรวจสอบ

-  สอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบบันทึก

- แบบประเมิน

7.  ผู้เรียนมีทักษะการตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกัน ปรับปรุงและแก้ปัญหา ด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบ

-  สอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบบันทึก

-แบบประเมิน

8. ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย

- ตรวจสอบ

-  สอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบบันทึก

- แบบประเมิน

- บันทึกหลังสอน

9. ผู้เรียนรู้จักเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

- ตรวจสอบ

-  สอบถาม

- แบบสอบถาม

- แบบบันทึก

- แบบประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

10. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักควบคุมและป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโรคต่าง ๆ

- ตรวจสอบ

-  สอบถาม

-  แบบสอบถาม

-  แบบบันทึก

-  แบบประเมิน

- บันทึกหลังสอน

การประเมินผล

          1. แบบบันทึก

          2. แบบสอบถาม

          3. แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. ช่วยลดปริมาณการขาดเรียนของผู้เรียนได้

         2. ส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         3. ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

         4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรอบข้างได้

         5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้

         6. อัตราการเกิดโรคในโรงเรียนลดลงและสามารถควบคุมโรคได้ในเวลาอันสั้น

         7. ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

         8. โรงเรียนและผู้เรียนสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกได้

 

 

 

    (นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์)

หัวหน้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

    ( นางสาวผาณิต  ประพัฒน์ )

  รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                    

    ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

      (นายธริศร   เทียบปาน)                                            (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                       ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

       ผู้เห็นชอบโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

( พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ