foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                   จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวปาจรีย์   สวนแสดง

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริการและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 2  การวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา

                                2.3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

          เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

10  พ.ค. 60

นางสาวปาจรีย์

2. ขั้นดำเนินการ(do)

1. จัดการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของฝ่าย

2. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ

11 พ.ค. 60 –

28 ก.พ. 61

นางสาวปาจรีย์

3. ขั้นตรวจสอบ

ประเมิน(check)

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

 

9 มี.ค. 61

นางสาวปาจรีย์

4. ขั้นสรุป          (action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

19 มี.ค. 61

นางสาวปาจรีย์

งบประมาณที่ได้รับ              จำนวน   3,000  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

จัดซื้อตัวเก็บข้อมูลกลางของฝ่าย

1

3,000

 

3,000

รวม(สามพันบาทถ้วน)

3,000

           

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

           แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เพิ่มศักยภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

(นางสาวปาจรีย์  สวนแสดง)       (นางสาวสาวิตรี  ประวัติ)           (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

      เลขานุการกิจกรรม       หัวหน้าโครงการบริหารจัดการฯ    รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป