foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม                  จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์ฝ่ายบริหารทั่วไป

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวสาวิตรี  ประวัติ  / นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก 

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่3   การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์  

          1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุง                    

เป้าหมาย   (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

         1. ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 89

         2. ห้องเรียน ห้องประกอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับดีร้อยละ 89

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

ขั้นตอน

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจห้องเรียนในสถานศึกษา

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวผาณิต

2 พ.ค.60

 

5 พ.ค.60

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1. สำรวจและสรุปสภาพทั่วไปของห้องเรียนและอาคารเรียน

2. วางแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ตามต้องการ

3. บันทึกข้อความนำเสนอผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมบำรุง

4. จัดซื้อ / จัดจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ตามต้องการ

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวจีรนันท์

 

นางสาวสาวิตรี

นางสาวจีรนันท์

8 พ.ค.60

11 พ.ค.60

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

1.ลงบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมบำรุงเพื่อเป็นหลักฐาน

 

นางสาวสาวิตรี

 

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

 

ขั้นตอน

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

 

2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อ/ตรวจรับงานการจัดจ้างซ่อมบำรุง ก่อนส่งมอบงาน

นางสาวสาวิตรี

 

1 พ.ค. 60-

30 เม.ย. 61

 

4. ขั้นสรุปผล

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

นางสาวสาวิตรี

 

25 มี.ค. 61

งบประมาณที่ได้รับ       จำนวน  808,396  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ซ่อมระบบแอร์ -พัดลม 

-

-

300,000

2.

ซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า

-

-

100,000

3.

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า   

-

-

10,000

4.

ค่าอุปกรณ์ในการซ่อม  

-

-

30,000

5.

จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ และไส้กรอง  

-

-

50,000

6.

ค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสีย

12

2,258

27,096

7.

ค่าอาหารปลา

5

1,100

5,500

8.

ซื้อธงชาติ/ธงสัญลักษณ์ 

15

300

4,500

9.

ซื้อถังขยะใบใหญ่

20

750

15,000

10.

ไม้กวาดทางมะพร้าว

100

50

5,000

11.

ที่โกยขยะแบบเหล็ก

200

70

14000

12.

จัดซื้อไม้กวาดดอกหญ้า

900

50

45,000

13.

จัดซื้อไม้ถูพื้น

120

200

24,000   

14.

ถังน้ำ

20

55

1,100

15.

แปรงทองเหลืองสั้น

100

35

3,500

16.

แปรงทองเหลืองยาว

100

70

7,000

17.

แปรงถูพื้นยาว

120

200

24,000

18.

ผงซักฟอก

10

350

3500

19

สก็อตไบรท์

100

20

2000

20.

กระดาษทราย

1 โหล

200

2400

21.

จอบ

50

120

6000

22.

น้ำยาล้างห้องน้ำ ยี่ห้อเป็ด

200

200

40,000

23.

โซดาไฟ

10

60

600

24.

เบกกิ้งโซดา

10

50

500

25.

ไฮเตอร์

10

170

1,700

26.

ค่าบริการซักผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ

 

-

5,000

27.

น้ำยาถูพื้น

224

250

56,000

28.

ค่าไวนิลกิจกรรมต่างๆ

 

-

25,000

รวม  (แปดแสนแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

808,396

วิธีการติดตามและประเมินผล          

          1. แบบสำรวจสภาพห้องเรียน

          2. บันทึกข้อความตั้งเบิกเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุง

          3. แบบบันทึกการซ่อมบำรุง

          4. แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ            

           ทำให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 (นางสาวสาวิตรี  ประวัติ)       (นางสาวสาวิตรี  ประวัติ)             (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

      เลขานุการกิจกรรม      หัวหน้าโครงการบริหารจัดการฯ     รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

แผนงานฝ่าย            บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวสาวิตรี  ประวัติ  / นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก 

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่3   การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์  

          1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุง                    

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 89

          2. ห้องเรียน ห้องประกอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการซ่อมบำรุงอยู่ในระดับดีร้อยละ 89

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

ขั้นตอน

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

1. ขั้นเตรียมการ

(plan)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำรวจห้องเรียนในสถานศึกษา

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวผาณิต

2 พ.ค.60

 

5 พ.ค.60

2.ขั้นดำเนินการ

(do)

1. สำรวจและสรุปสภาพทั่วไปของห้องเรียนและอาคารเรียน

2. วางแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ตามต้องการ

3. บันทึกข้อความนำเสนอผู้จัดการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมบำรุง

4. จัดซื้อ / จัดจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ตามต้องการ

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวจีรนันท์

 

นางสาวสาวิตรี

นางสาวจีรนันท์

8 พ.ค.60

11 พ.ค.60

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (check)

1.ลงบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมบำรุงเพื่อเป็นหลักฐาน

 

นางสาวสาวิตรี

 

1 พ.ค.60-

30 เม.ย.61

 

ขั้นตอน

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

 

2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อ/ตรวจรับงานการจัดจ้างซ่อมบำรุง ก่อนส่งมอบงาน

นางสาวสาวิตรี

 

1 พ.ค. 60-

30 เม.ย. 61

 

4. ขั้นสรุปผล

(action)

สรุปและรายงานผลกิจกรรม

นางสาวสาวิตรี

 

25 มี.ค. 61

งบประมาณที่ได้รับ       จำนวน   808,396  บาท

รายละเอียดงบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวน

ราคา/หน่วย

รวมเงิน

1.

ซ่อมระบบแอร์ -พัดลม 

-

-

300,000

2.

ซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า

-

-

100,000

3.

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า   

-

-

10,000

4.

ค่าอุปกรณ์ในการซ่อม  

-

-

30,000

5.

จัดจ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำ และไส้กรอง  

-

-

50,000

6.

ค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสีย

12

2,258

27,096

7.

ค่าอาหารปลา

5

1,100

5,500

8.

ซื้อธงชาติ/ธงสัญลักษณ์ 

15

300

4,500

9.

ซื้อถังขยะใบใหญ่

20

750

15,000

10.

ไม้กวาดทางมะพร้าว

100

50

5,000

11.

ที่โกยขยะแบบเหล็ก

200

70

14000

12.

จัดซื้อไม้กวาดดอกหญ้า

900

50

45,000

13.

จัดซื้อไม้ถูพื้น

120

200

24,000   

14.

ถังน้ำ

20

55

1,100

15.

แปรงทองเหลืองสั้น

100

35

3,500

16.

แปรงทองเหลืองยาว

100

70

7,000

17.

แปรงถูพื้นยาว

120

200

24,000

18.

ผงซักฟอก

10

350

3500

19

สก็อตไบรท์

100

20

2000

20.

กระดาษทราย

1 โหล

200

2400

21.

จอบ

50

120

6000

22.

น้ำยาล้างห้องน้ำ ยี่ห้อเป็ด

200

200

40,000

23.

โซดาไฟ

10

60

600

24.

เบกกิ้งโซดา

10

50

500

25.

ไฮเตอร์

10

170

1,700

26.

ค่าบริการซักผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ

 

-

5,000

27.

น้ำยาถูพื้น

224

250

56,000

28.

ค่าไวนิลกิจกรรมต่างๆ

 

-

25,000

รวม  (แปดแสนแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

808,396

วิธีการติดตามและประเมินผล          

          1. แบบสำรวจสภาพห้องเรียน

          2. บันทึกข้อความตั้งเบิกเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุง

          3. แบบบันทึกการซ่อมบำรุง

          4. แบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ            

         ทำให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

 (นางสาวสาวิตรี  ประวัติ)       (นางสาวสาวิตรี  ประวัติ)             (นางสาวผาณิต  ประพัฒน์)

      เลขานุการกิจกรรม      หัวหน้าโครงการบริหารจัดการฯ     รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป