foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

แผนงาน                  บริหารงานทั่วไป

โครงการ                 โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2            กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณาที่ 3  การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสาวิตรี  ประวัติ

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้มีการจัดการศึกษาด้านวิชาการ                              งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน                                         บริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพมีการพัฒนา                                                       การดำเนินงานของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

          เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีพ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๔  นโยบายด้านการดูแลรักษา                               สิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครูภัณฑ์ประสิทธิภาพ  จึงจัดให้มีระบบการจัดหา                                                        และแจกจ่ายครุภัณฑ์ ระบบการซ่อมบำรุงและระบบการดูแลสถานที่ของสถานศึกษาขึ้นและกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎ                                              กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้                                              สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินงาน                                    ซึ่งสอดคล้องกับประการที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน                                                    ของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

          2. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุง  

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

          1. ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับบริการ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

          2. ห้องเรียน ห้องประกอบการ ได้รับการการซ่อมบำรุง มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 89

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ครูและ

บุคลากร

 

-

นางสาวสาวิตรี

2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่

ครูและ

บุคลากร

 

-

นางสาวสาวิตรี

3. ดำเนินกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

1.1    จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

3.2 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

 

 

ครูและ

บุคลากร

ครูและ

บุคลากร

 

 

1 พ.ค. 60-

19 มี.ค. 61

1 พ.ค. 60-

19 มี.ค. 61

 

 

808,396

 

3,000

 

 

นางสาวสาวิตรี

 

นางสาวปาจารีย์

4. ประเมินผลกิจกรรม

 

12-16 มี.ค.61

 

นางสาวสาวิตรี

5. สรุปและรายงานผลกิจกรรม

 

19มี.ค.61

 

นางสาวสาวิตรี

ระยะเวลาดำเนินงาน    1 พฤษภาคม 2560 - 19 มีนาคม 2561

งบประมาณ                  811,396    บาท

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

          1. โรงเรียนแจ้งวิทยา

          2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนแจ้งวิทยา

ระดับความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1. ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรในฝ่ายที่ได้รับบริการ

- สำรวจความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

2. ร้อยละของจำนวนห้องเรียน  ห้องประกอบการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุง

 

- สำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

- แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็น

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

          1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ได้รับบริการที่ดี ส่งผลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

          2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย

 

 

 

 

 

( นางสาวสาวิตรี  ประวัติ )

หัวหน้าโครงการบริหารจัดการฯ

 

 

 

 

 

( นางสาวผาณิต  ประพัฒน์ )

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ

 

 

 

 

 

          (นายธริศร   เทียบปาน)                                         (นายสมพงษ์    ช่วยเนียม)

       ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา                                   ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา

             ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ

 

 

 

 

 

( พระพิศาลสิกขกิจ)

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา

ผู้อนุมัติโครงการ