foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

1. โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการบริหารจัดการและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวสาวิตรี   ประวัติ

1.1    จัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสาวิตรี   ประวัติ

1.2 จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวปาจรีย์  สวนแสดง

 

2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ที่

                กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์

2.1 กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน

นางสาวกัลยวีร์   ทองสวัสดิ์

2.2 กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 

นางสาวมัญชริน  ดำช่วย

2.3 กิจกรรมโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร (อย.น้อย)        

นางสาวิตรี  เพชรรัตน์

2.4 กิจกรรมปลอดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและ

การควบคุมป้องกันโรคต่างๆ

นางสาวเสริมสุข  ฟองประพันธ์

 

 

3. โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

                      กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3

โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวสาวิตรี   ประวัติ

3.1 กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายชัยยเกียรติ  รุจิโกศัย

3.2 กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

นายวัฒนา  รัตนะ

3.3 กิจกรรมสุขาน่าใช้          

นางสาวลดาวัลย์   สุวรรโณ

นางสาวสุภาภรณ์  รักษาพันธุ์

รวม

 

 4. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน

ที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการร่วมมือกับชุมชน

นางสาวจีรนันท์   เขียวมาก

4.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

นางเสาวลักษณ์  มีแก้ว

4.2 กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก

4.3 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

นางสาวกนกวรรณ  บุญราช

4.4 กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

นางสาวนันท์นภัส  เศวตพันธิกุล

รวม

 

5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

ที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล

นายชัยวัฒน์   สอนคง

5.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

นายชัยวัฒน์   สอนคง

5.2 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

และบริการชุมชน

นางสาวปาจารีย์  สวนแสดง

 

5.3 กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวิตรี  เพชรรัตน์

รวม

 

จำนวนโครงการ  5   โครงการ     จำนวนกิจกรรม  16   กิจกรรม