foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

สรุปภาพกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

 

         

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแจ้งวิทยาได้นำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยจัดให้มีห้องประกอบการคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ห้องเรียน โดยทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนนั่ง 1 คนต่อ 1 เครื่อง  ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีความกล้าที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  นักเรียนของเรายังสามารถใช้โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมได้ตามหลักสูตร (เพิ่มเติม) ที่มีบรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษา เช่นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆด้วยโปรแกรม Photoshop และอีกมากมาย  นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดสรรชุดคอมพิวเตอร์ให้ครูและนักเรียนไว้ในห้องเรียนทุกห้องเรียนพร้อมสื่อสัญญาณอินเตอร์