foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

มาร์ชโรงเรียนแจ้งวิทยา

( ปัจจุบัน )

 

                   เราแจ้งวิทยา...ใฝ่ศึกษาดีงาม  เน้นคุณธรรมและจริยธรรม

          ปัญญาดีมีค่าล้ำ........นำเราสู่ทางสว่าง

          ศึกษาดีมีวินัยใฝ่คุณธรรม  ชุมชนค้ำสัมพันธ์....ไม่ห่าง

          มั่นคำขวัญ....ไม่เลือนลาง....คือเราชาว.....ขาว..น้ำเงิน

                    ขาว........บริสุทธิ์  ชาวพุทธใฝ่รู้จำเริญ    

          เพื่อเป็น....แนวชีวิตดำเนิน..ชาวประชาสรรเสริญศรัทธา

                    ชาติ.......และองค์ราชันย์..เป็นมิ่งขวัญปกป้องปวงข้า

          จะขอเทิดทูลยิ่งชีวา....บูชาชีพเป็นราชพลี

                    จงเตือนตนด้วยตนเองทุกครา...คือปรัชญาของคนดี        

          แน่นหนัก....รู้รักสามัคคี...รักศักดิ์ศรีเราน้องพี่ร่วมใจ

                    เราแจ้งวิทยา...รุ่งเรือง....เคียงคู่เมืองสงขลายิ่งใหญ่

          จ.ว. รู้ชัดเจนกว้างไกล....กายและใจ.....เจริญ....งดงาม…