foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

 

รูปภาพอาคาร ชื่ออาคาร ปีที่ก่อสร้าง รายละเอียด
   อาคารเรียนฝั่งวัด  สร้งเมื่อปีพ.ศ. 2503  พ.ศ. 2503  เปิดสอนครั้งแรก      ชั้น  ม.1  - ม.2 โดยใช้อาคารเรียนปริยัติธรรมของวัด ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว( ภายในวัดแจ้ง)  เป็นสถานที่เรียน
   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2538  พ.ศ. 2538ก่อสร้างอาคารเรียน “ เฉลิมพระเกียรติ ”  เป็นอาคารแบบ  216 ล.  ของกรมสามัญศึกษา  กว้าง  1,040  เมตร  ยาว  4  ชั้น  16  ห้องเรียน ด้วยงบอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  งบประมาณ ราคา 8,460,000 บาท  (แปดล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)  สมทบจากเงินรับบริจาคต่อเติม  900,000  บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)  รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  9,360,000  บาท  (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
   อาคารพระราชวชิรโมลี  สร้างเมื่อปีพ.ส. 2543  พ.ศ.2543 ก่อสร้างอาคารเรียน  “พระราชวชิรโมลี“ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบ  318 ล./38/ พิเศษของกรมสามัญศึกษา กว้าง 9.50 ยาว 63 เมตร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยงบอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ   งบประมาณ  5,000,000  บาท              ( ห้าล้านบาทถ้วน ) และโรงเรียนได้สบทบ  1,895,000  บาท  ( หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) รวม  6,895,000 บาท ( หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
   อาคารวิภัชธรรมคุณ  สร้างเมื่อปีพ.ส. 2546  พ.ศ.  2546  ก่อสร้างอาคารเรียน  “วิภัชธรรมคุณ  ( สุทิน  สมพงศ์ ) ”   เป็นอาคาร 4  ชั้น  ยาว  83  เมตร  จำนวน  40  ห้องเรียน  ตามแบบและงบประมาณของโรงเรียน  ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  17,186,984  บาท  (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)  เงินงบประมาณจากเงินสะสมของโรงเรียนและรับบริจาคสมทบทั่วไป
   อาคารเกษม-สุนทร       (หอประชุมและโรงอาหาร)  สร้างเมื่อปีพ.ส. 2547  พ.ศ. 2547  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์    “เกษม – สุนทร ”     เป็นอาคาร 2  ชั้น  ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหาร  ชั้นบนใช้เป็นหอประชุมและโรงยิมเนเซียม  ใช้งบประมาณก่อสร้าง  10,701,750  บาท ( สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )  เงินงบประมาณ  จากเงินบริจาคทั่วไปและเงินสมทบของโรงเรียน
   อาคารพระพิศาลสิกขกิจ  สร้างเมื่อปีพ.ส. 2553  พ.ศ. 2553   ( เดือนมีนาคม 2553 ) ก่อสร้างอาคารเรียน “ พระพิศาลสิกขกิจ ” อาคารแบบ สปช 2-28 ปรับปรุง อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ราคา 14 ล้านบาท             ( สิบสี่ล้านบาทถ้วน )