foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

นางสาวผาณิต  ประพัฒน์

รองผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจีรนันท์  เขียวมาก

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

และเลขานุการฝ่าย

   

นายชัยวัฒน์    สอนคง

 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 

นางสาวสาวิตรี  ประวัติ

 

หัวหน้ากลุ่มงานงานอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม

   

นางสาวกัลยวีร์    ทองสวัสดิ์

 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพ