foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

                                                                                    ตราประจำโรงเรียน

 

 

 

 

 

                     โรงเรียนแจ้งวิทยาได้กำหนดให้มีตราประจำโรงเรียน ประกอบด้วยเสมาธรรมจักรมีช่อชัยพฤกษ์เป็นฐานรองรับ 

                     มีชื่อโรงเรียนอยู่ที่วงล้อธรรมจักรเบื้องบนมีพุทธภาษิตประจำโรงเรียนอยู่ที่วงล้อของธรรมจักรเบื้องล่างและมีชื่อ                       

                     อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  อยู่ภายใต้วงกลมด้านล่าง

 

                                            ช่อชัยพฤกษ์             หมายถึง         พลังแห่งคุณธรรมและสามัคคีธรรม

                                            วงล้อธรรมจักร          หมายถึง         การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานำมา

                                                                                                 พัฒนาชีวิตให้มีความเจริญงอกงาม

                                           อักษรย่อ  “จ.ว.”         หมายถึง         โรงเรียนแจ้งวิทยา

                                                                                                   อักษรย่อของโรงเรียน  จ.ว.  ปักด้วยไหมสีแดงเลือดนก

                                          สีประจำโรงเรียน

                                          สีขาว – สีน้ำเงิน

                                          สีขาว                          หมายถึง           ความบริสุทธิ์

                                          สีน้ำเงิน                       หมายถึง           ความเจริญงอกงาม

                                          ขาว – น้ำเงิน               หมายถึง          นักเรียนทุกคนต้องเป็นคนอ่อนโยนมี                                   

                                                                                                    ใจสะอาดบริสุทธิ์และมีความเจริญงอกงาม